Gebeurtenis

Vlakdekkende opgraving Perenstraat fase 3

vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072739
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072739

Beschrijving

Vlakdekkende opgraving als fase 3 binnen een woonverkaveling leverde een vindplaats op met een funeraire zone uit de bronstijd (dubbele kringgreppel en 5 crematiegraven) en een woonzone waaronder enkele spiekers, palenrijen en een waterput uit de vroege middeleeuwen en enkele spiekers, kuilen en sporenclusters uit een onbepaalde periode. Tijdens het onderzoek zijn acht werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van circa 3.500m². Ook de profielen zijn gedocumenteerd, in aanvulling op de profielkolommen uit het vooronderzoek. De profielen zijn handmatig opgeschaafd en vervolgens ingekrast. De lithologische lagen zijn gedocumenteerd, alsook de archeologisch relevante lagen zoals vegetatiehorizonten, cultuurlagen en sporen. Deze zijn beschreven op textuur, kleur en bodemkundige verschijningen en gecontroleerd door een fysisch geograaf. De bodem betreft een Sbm bodem met een Ahp-Aa-C-profiel. Er werden 152 sporen geregistreerd: 75 paalkuilen, 6 kuilen, 1 greppel en 1 waterput alsook 2 kringgreppels en 5 crematiegraven. In totaal zijn 19 vondstcontexten geborgen tijdens de opgraving. Het grootste deel van de vondsten betreft aardewerk waarvan het merendeel handgevormd is en o.b.v. de uiterlijke kenmerken in de ijzertijd gedateerd werd. De crematieresten uit het funeraire monument werden bemonsterd en geanalyseerd op leeftijd, geslacht en ziekteverschijnselen. Op een van de crematies werd een 14C-datering uitgevoerd die resulteerde in de midden bronstijd A. De pollenstalen uit een van de funeraire kringgreppels (slechte bewaring) en uit de waterput werden geanalyseerd. Ook het hout van de waterput werd gerecupereerd en dendrochrologisch geanalyseerd. 

Bron     : VAN KERKHOVEN I. 2020: Een Bronstijd grafmonument en een vroegmiddeleeuwse waterput. Een archeologische opgraving te Rijkevorsel, Perenstraat (fase 3), VEC Rapport 104, Geel.
Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN KERKHOVEN I. 2020: Een Bronstijd grafmonument en een vroegmiddeleeuwse waterput. Een archeologische opgraving te Rijkevorsel, Perenstraat (fase 3), VEC Rapport 104, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Perenstraat (Rijkevorsel)
Vlakdekkende opgraving in fase 3 van de woonverkaveling waarbij archeologische sporen uit de metaaltijden, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd werden geregistreerd. Er werden een dubbele grafcirkel, een waterput en enkele spiekers herkend.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vlakdekkende opgraving Perenstraat fase 3 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072739 (Geraadpleegd op )