Gebeurtenis

Opgraving Boexhout

radiokoolstofdatering, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1072776
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072776

Beschrijving

Naar aanleiding van afbraak- en nieuwbouwwerken werd na een positief proefsleuvenonderzoek een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd op een beperkt deel van het projectgebied. In dit deel werden 2 vroegmiddeleeuwse gebouwplattegronden en een vroegmiddeleeuwse waterput geregistreerd. Gelet op de voorgeschiedenis van het onderzoek tot dusver betrof de opgraving nog slechts het opnieuw leesbaar maken en het afwerken van 16 reeds in het vlak geregistreerde sporen. De opgraving stond uit het opnieuw vrijleggen/opschaven, couperen, registreren en afwerken van de reeds aangetroffen sporen S134 t.e.m. S149 rondom kijkvenster 1. Er werd geen dateerbaar materiaal in de nog te onderzoeken sporen aangetroffen, waardoor ook geen stalen genomen konden worden. De in het proefsleuvenonderzoek aangetroffen en gecoupeerde waterput (S20) werd bemonsterd met het oog op paleobotanisch onderzoek, pollenonderzoek, 14C-datering en dendrochronologie. Na waardering van het houtstaal (te weinig jaarringen) werd niet over gegaan tot verdere dendrochronologische datering. Wel werd zowel het zeefstaal als pollenmonster uit de onderste waterputvulling gewaardeerd. Het staal bleek rijk aan pollen, dat redelijk goed geconserveerd was. Aangezien geen dendrochronologische datering mogelijk was werd uit het zeefstaal een stukje van een tak (loofhout) geselecteerd voor 14C-datering. Tijdens de opgraving werden bijzonder weinig vondsten aangetroffen.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie Tienen
Datum  :

Bronnen

Bron: SMEETS M. 2020: Eindrapport: Het archeologisch onderzoek aan de Boexhout te Oostmalle, Archeo-rapport 475, Tienen.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Boexhout (Malle)
Naar aanleiding van afbraak- en nieuwbouwwerken van een landbouwbedrijf, werd een eerste fase van de geplande werken archeologisch opgevolgd. Na een positief proefsleuvenonderzoek vond in een beperkte zone van het plangebied een verder vlakdekkend onderzoek plaats. In deze zone werd een vroegmiddeleeuws erf met 2 gebouwplattegronden en een waterput geregistreerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Boexhout [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072776 (Geraadpleegd op )