Gebeurtenis

Opgraving hoeve Nadorst

archeobotanisch onderzoek, opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling
ID
1072786
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072786

Beschrijving

De geplande woonverkaveling op de locatie van de gesloopte 17de-eeuwse en historisch bekende hoeve Nadorst, zou leiden tot vernieling van het aanwezige bodemarchief. Het proefsleuvenonderzoek werd gevolgd door een gedeeltelijke opgraving uitgevoerd via wetenschappelijke vraagstelling gezien de oppervlakte van het plangebied lager ligt dan de vigerende oppervlaktes waarbij archeologisch onderzoek verplicht is. De advieszone voor verder onderzoek omvatte het westelijke deel van het totale plangebied met een oppervlakte van ca. 905m². Het betreft de locatie van het hoevegebouw en het achtererf. Het archeologische vlak werd aangelegd op één archeologisch niveau, meer bepaald op het niveau van
de C-horizont. De C-horizont bevond zich op ca. 30 tot 50cm onder het huidige maaiveldniveau. Ter hoogte van de boerderij werd plaatselijk gewerkt met een tussenvlak, waarbij handmatige of machinale uitgravingen werden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij de keldertjes). De waterputten werden onderzocht na installatie van bronbemaling. Er werden tijdens het onderzoek 87 inventarisnummers uitgedeeld aan vondstmateriaal (inv. 1 t.e.m. 87). Daarnaast werden nog 27 inventarisnummers uitgedeeld aan stalen, waaronder pollenbakken (n=4), plaggen (n=4), houtmonsters (n=15) en grondstalen (n=4). Er werd één profiel geplaatst om de bodemopbouw te omschrijven. Enkel het archeobotanisch onderzoek werd uitgevoerd. Er gebeurden geen 14C-dateringen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., BOUCKAERT K. , FONTEYN P. & WYNS G. 2020: Eindverslag Oud-Turnhout Nadorst. Verslag van de resultaten - opgraving via wetenschappelijke vraagstelling, 2019-069, Moerbeke-Waas.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nadorst (Oud-Turnhout)
Archeologisch preventief onderzoek met wetenschappelijke vraagstelling naar aanleiding van geplande woonverkaveling op historische site van de gesloopte 17de-eeuwse (herberg)hoeve 'Nadorst'.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving hoeve Nadorst [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072786 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.