Gebeurtenis

Proefsleuven Schaarbeekstraat 30

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072805
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072805

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van KMO-units werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek gerealiseerd. Aanvankelijk werd een onderzoek van een zone van 8332,34 m² opgelegd. Enkel aan de zuidelijke zijde was namelijk een zone aanwezig waarop de werken vrijwel geen impact zouden hebben, waardoor deze niet verder onderzocht moest worden. In de omgevingsvergunning werd de sloop van het gebouw in de zuidelijke helft van het projectgebied voorzien. De sloop was echter nog niet gebeurd wanneer het proefsleuvenonderzoek van start ging. Tijdens het huidige onderzoek werd enkel het noordelijke deel met een oppervlakte van 5853,82 m² onderzocht. Het resterende deel, met een oppervlakte van 2478,52 m² kon niet onderzocht worden omwille van de aanwezigheid van het gebouw en nutsleidingen. In totaal werden vier continue en parallelle sleuven aangelegd, telkens met een breedte van 2,5 m. De afstand tussen de assen van de sleuven bedroeg telkens 15 m. Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 690,25 m² of 11,79 % onderzocht. Tijdens het veldwerk werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Er werden dan ook geen coupes gezet. Tijdens het onderzoek werden geen artefacten aangetroffen. Er was geen noodzaak aan het nemen van stalen. ER werden bodemkundige profielen opgeschoond: in het noordoostelijke deel van het terrein is een Ap-Bt-C- bodemopbouw vastgesteld. Deze zone kan dan ook omschreven worden als matig natte lemige zandgronden met diepe antropogene humus A horizont (Sdm). Het overige deel van het projectgebied kan getypeerd worden als vergraven terrein (OT). De A en B horizonten zijn hier geheel verwijderd en de C-horizont (aangetroffen op - 90cm diepte) is er afgedekt door een puinpakket van bton, baksteen e.d. Omwille van een duidelijk gebrek aan archeologische sporen binnen het onderzochte gebied en de uiterst lage verwachting voor archeologisch erfgoed in het resterende deel van het projectgebied wordt het gehele projectgebied vrijgegeven voor de geplande werkzaamheden. 

Bron: VAN NESTE T. & LAUWERS B. 2020: Melsele-Schaarbeekstraat 2020. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt - team Onderzoek 165, Sint-Niklaas
Auteurs: Van Neste, Thierry
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & LAUWERS B. 2020: Melsele-Schaarbeekstraat 2020. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt - team Onderzoek 165, Sint-Niklaas
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schaarbeekstraat 30 (Beveren)
Naar aanleiding van de oprichting van KMO-units werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het onderzoek kon worden vastgesteld dat er enkel sprake was van recente verstoringen. Nergens werden aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Proefsleuven Schaarbeekstraat 30 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072805 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.