Gebeurtenis

Zeveneken-Dorp

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072806
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072806

Beschrijving

Het perceel in kwestie zal in de toekomst in gebruik worden genomen als terrein voor grondverbetering waarvoor bodemingrepen tot 0,80m diep zullen uitgevoerd worden. Het perceel werd voorafgaandelijk onderzocht door middel van proefsleuven. het terrein werd geëvalueerd door middel van vijf proefsleuven in het noordelijke gedeelte. Er werden wel twee kleine dwarssleuven aangelegd om zicht te krijgen op bodemkundige fenomenen en ruimtelijke verspreiding. De bedreigde zone van het onderzoeksgebied omvat 4.460m². De dekkingsgraad van de uitgevoerde sleuven bedraag 535,2m². Hierbij moet 39,8m² dwarssleuven worden gerekend. De totale dekkingsgraad bedraagt daardoor 12,5% of 575m². Wegens het ontbreken van relevantie archeologische sporen werden er geen kijkvensters aangelegd. Er werden een 7-tal vlakvondsten van recente oorsprong geregistreerd maar er werden geen archeologische sporen waargenomen. Er werden geen stalen genomen voor natuurwetenschappelijke analyses. Er werden drie referentieprofielen geregistreerd voor een bodemkundige interpretatie. De bodem is opgebouwd uit een A-afgetopte B- en C-horizont. De bodem bestaat uit droog zand (Zch/Zbh). 

Bron     : COENAERTS J. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Zeveneken-Dorp (Oost-Vlaanderen), ABO archeologische rapporten 1336, Gent.
Auteurs :  Coenaerts, Jan
Datum  : 23-11-2020

Bronnen

Bron: COENAERTS J. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Zeveneken-Dorp (Oost-Vlaanderen), ABO archeologische rapporten 1336, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zeveneken-Dorp (Lochristi)
Omdat het betrokken perceel zou gebruikt worden als terrein voor grondverbetering, werd een voorafgaand proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden echter geen archeologische sporen en structuren waargenomen zodat geen verder onderzoek aanbevolen werd.