Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hoge Brugstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072808
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072808

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het projectgebied (7474,6 m²) onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. In totaal werden 9 landschappelijke boringen uitgezet met een Edelmanboor van 7cm diameter. 3 boringen konden niet tot op de moederbodem worden geboord. De boorkernen werden bodemkundig beschreven. De bodem werd herkend als een zandleembodem. Zowel de aanwezigheid van een A-B-C-bodemprofiel als de landschappelijke ligging leidden tot een archeologisch verkennend booronderzoek. Om zicht te krijgen op de eventuele aanwezigheid van een archeologische steentijdsite in de ondergrond werden 65 verkennende archeologische boringen (deels manueel met Edelman-diameter van 15cm en deels mechanisch met Avegaar-diameter 20cm) uitgevoerd (diameter 15cm) op het terrein in een driehoeksgrid van 10mx12m. Er werd geboord tot in de moederbodem, de B-horizont werd volledig bemonsterd. De stalen werden nadien nat uitgezeefd (maaswijdte 1mm). Overal werd een intact bewaard
gebleven bodem vastgesteld bestaande uit een A(h) – Bh/ Bs - C sequentie maar de boorkernen bevatten geen enkele indicatie voor de aanwezigheid van een steentijdsite. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 7 parallelle NOZW georiënteerde, 1,80m brede sleuven met een tussenafstand van ca.15m, aangelegd waarbij 986m² onderzocht werd, hetzij 13% van het onderzoekbare terrein. Verspreid over het terrein werden 8 bodemprofielen aangelegd en geregistreerd. Deze toonden een Ap1-2 (dikker in noorden), een dunne B- en een zeer dunne C-horizont. Vaak is er in de B-horizont een
zeer harde ijzerkorst gevormd. Er werden 10 spoornummers uitgedeeld. Het gaat hierbij om een muur, recente paalsporen en kuilen en natuurlijke sporen. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen en er werden geen stalen ingezameld.

Bron: DIERCKX L., LEGRAND P. & BARTHOLOMIEUX B. 2020: Nota. Verslag van de resultaten. Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuvenonderzoek (3 dln), Ingelmunster.
Auteurs: Dierckx, Lies
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: DIERCKX L., LEGRAND P. & BARTHOLOMIEUX B. 2020: Nota. Verslag van de resultaten. Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuvenonderzoek (3 dln), Ingelmunster.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoge Brugstraat (Heist-op-den-Berg)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd het plangebied onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek gevolgd door een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht een beperkte hoeveelheid sporen aan het licht. Het betreffen recente en natuurlijke sporen. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van een archeologische site waardoor verder onderzoek zeer weinig tot geen kenniswinst zal opleveren.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Hoge Brugstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072808 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.