Gebeurtenis

Proefsleuven St.-Kristoffelstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072809
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072809

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De vier parallelle proefsleuven  zijn 66 tot 78 m lang en 2,5 m breed waardoor er in totaal ca. 735 m2 is opengelegd. Er is met andere woorden meer opengelegd dan 12,5% van het oppervlak. Ter hoogte van de tweede proefsleuf is over een lengte van 30 m een tweede vlak aangelegd om zeker te zijn dat er zich geen archeologische sporen en vondsten aftekenden onder het eerste vlak en de verstoringen die zich daarin vertonen. Ter hoogte van de andere sleuven is slechts vlak 1 aangelegd. Er zijn geen kijkvensters gegraven. In totaal zijn zes bodemprofielen aangelegd en beschreven. Alle profielen vertonen onder de huidige Ap-horizont een verstoorde laag. In totaal zijn 10 sporen geregistreerd die alle van recente datum bleken te zijn. Buiten een baksteenfragment zijn geen vondsten aangetroffen. Monsters (stalen) zijn vanwege het ontbreken van archeologische sporen ouder dan de nieuwste tijd niet genomen. 

Bron     : HEIRBAUT E., DOCKX C. & HAGEN J. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Sint-Kristoffelstraat te Geel, LAReS-rapport 365, Halle-Zoersel.
Auteurs :  Heirbaut, Elly
Datum  : 24-11-2020

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E., DOCKX C. & HAGEN J. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Sint-Kristoffelstraat te Geel, LAReS-rapport 365, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

St.-Kristoffelstraat (Geel)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied. Aanwijzingen voor bewoning of begraving voorafgaand aan de nieuwste tijd zijn niet gevonden, noch in sporen, noch in vondsten.