Gebeurtenis

Proefsleuven Driehoekstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072810
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072810

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied (4255m²) onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. In totaal werden 3 continue en parallelle proefsleuven van 2 m breed en met een tussenafstand van 15 m uitgegraven, aangevuld met 2 kijkvensters. In totaal is 822 m2 aangelegd. Dit is meer dan de voorgeschreven 12,5%. Deze oppervlakte was nodig om de sporen met zekerheid als natuurlijk te interpreteren. Er zijn twee profielputten van 1m breed aangelegd tot ca 30cm diep in de C-horizont. Beide profielen toonden een A-C-bodemprofiel. In de drie sleuven zijn in totaal 20 sporen geregistreerd die alle hetzij natuurlijk hetzij verstoringen hetzij recentere sporen betreffen. Vondsten zijn niet aangetroffen. Monsters (stalen) zijn vanwege het ontbreken van sporen, waarvan de vulling zich hiertoe leent, niet genomen. 

Bron     : HEIRBAUT E., HAGEN J. & BECKERS C. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Driehoekstraat te Zandhoven, LAReS rapport 363, Halle-Zoersel.
Auteurs :  Heirbaut, Elly
Datum  : 24-11-2020

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E., HAGEN J. & BECKERS C. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Driehoekstraat te Zandhoven, LAReS rapport 363, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Driehoekstraat (Zandhoven)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd het projectgebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Hieruit bleek het terrein reeds danig verstoord zodat geen relevante archeologische sporen en vondsten meer aanwezig waren.