Gebeurtenis

Proefsleuven Lostraat fase 2

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072814
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072814

Beschrijving

Er werden twee werkputten (één proefsleuf en één kijkvenster) aangelegd. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte van ca. 60 tot 90 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 14,03 en 14,26 m TAW. Door middel van een proefsleuf en een kijkvenster werd een oppervlakte opengelegd van 112 m². Dit is 13,12 % van de te onderzoeken zone. De site kent geen complexe verticale stratigrafie. Gezien de beperkte omvang van het onderzoeksgebied werd slechts één bodemprofiel geregistreerd. De bodemopbouw bestaat uit een opgebracht pakket van 60 tot 90 cm dik. Daaronder vangt de C-horizont aan. In totaal werden 23 sporen en 3 muurresten geregistreerd. Er zijn geen archeologische vraagstellingen die aan de hand van staalname voor natuurwetenschappelijk materiaal onderzocht dienden te worden. Er werd slechts één vondst geregistreerd tijdens het onderzoek. 

Bron     : REYNS N. 2020: Nota. Heist-op-den-Berg - Lostraat. Fase 2, Rapporten All-Archeo bvba 1087, Bornem.
Auteurs :  Reyns, Natasja
Datum  :

Bronnen

Bron: REYNS N. 2020: Nota. Heist-op-den-Berg - Lostraat. Fase 2, Rapporten All-Archeo bvba 1087, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Wordt opgevolgd door

Opgraving Lostraat 48

Lostraat 48 (Heist-op-den-Berg)

Heeft als voorganger

Vooronderzoek Lostraat fase 1

Lostraat (Heist-op-den-Berg)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lostraat (Heist-op-den-Berg)
Naar aanleiding van geplande werken met bodemingreep werd het resterende projectgebied na de sloop van bestaande gebouwen, onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek (fase 2). Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek kwamen heel wat sporen aan het licht. Het gaat in de eerste plaats om paalsporen die te dateren zijn in de Romeinse tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuven Lostraat fase 2 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072814 (Geraadpleegd op )