Gebeurtenis

Werfbegeleiding Augustijnenlaan 20

landschappelijk booronderzoek, controle van werken
ID
1072852
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072852

Beschrijving

De sloopbegeleiding enkel plaats ter hoogte van de kelderruimtes en een klein deel aan de straatzijde. Tijdens de werken zijn meerdere profielen en boringen over het hele terrein geplaatst die de bodemopbouw duidelijk weergeven. In totaal zijn 4 profielen in de werkput aangelegd en beschreven. Hierbij is een 0,90 m tot 1,5 m-sectie opgenomen, en dit tot ca. 30 cm in de C-horizont. Nergens was sprake van een intacte bodem. De funderingen van het gebouw rustten alle op de tertiaire zanden. In alle profielen is een dik pakket verstoorde grond aanwezig dat minstens 220 cm dik is. Wegens de aanwezige verharding, zijn de landschappelijke boringen net naast de verharde oppervlakten uitgezet, verspreid over het terrein vermits een grid van 50 X 50 m niet mogelijk was. De resultaten van de landschappelijke boringen hebben aangetoond dat de oostelijke, zuidelijke en westelijke delen van het terrein een verstoorde bodemopbouw vertonen die gelijkaardig is als diegene die is vastgesteld bij het vastleggen van de putprofielen. Er is sprake van een zeer dik verstoord pakket dat ofwel rechtstreeks op de tertiaire zanden ligt, ofwel hiervan gescheiden wordt door een dunne laag die ook een vermenging is van donkerbruin lemig zand met gelig wit zand. De kans op het aantreffen van archeologische sporen en vondsten wordt tot een onbestaande kans gereduceerd. 

Bron: HEIRBAUT E.N.A. & HAGEN J. 2020: Sloopbegeleiding aan de Augustijnenlaan 20 te Herentals. Eindrapport, LAReS-rapport 326, Halle-Zoersel.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A. & HAGEN J. 2020: Sloopbegeleiding aan de Augustijnenlaan 20 te Herentals. Eindrapport, LAReS-rapport 326, Halle-Zoersel.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Augustijnenlaan 20 (Herentals)
Vermits het projectgebied gelegen is binnen een Archeologische Zone en er sloopwerken gepland zijn, werd een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd tijdens deze sloop. Er werden geen relevante archeologische waarden vastgesteld.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Werfbegeleiding Augustijnenlaan 20 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072852 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.