Gebeurtenis

Opgraving Kasteelloop

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072871
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072871

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek, werd het projectgebied onderworpen aan een vlakdekkend archeologisch onderzoek dat een meerperiodensite aan het licht bracht. Het terrein werd in 3 zones verdeeld die apart onderzocht werden (resp. 18482, 6935 en 2577m² opp.) vermits bepaalde delen van het terrein pas later toegankelijk waren. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 40 en 180 cm onder het maaiveld, hoger gelegen in het noordelijk deel en lager ter hoogte van de toenmalige depressie. Verspreid over het terrein werden in totaal 10 bodemprofielen opgeschoond met bijzondere aandacht voor de depressie. De bodemopbouw bestaat uit een plaggenbodem (Aa (Ap1 en Ap2) waaronder op sommige plaatsen het restant van een B (ter hoogte van de depressie) bovenop de C-horizont. Er werd geen selectie op de vondsten doorgevoerd en er werd een zo volledig mogelijke inzameling en registratie van natuurwetenschappelijke staalname uitgevoerd, vooral met betrekking op de waterputten en de depressie (meer bepaald 14C-stalen, zowel hout als houtskool, dendro-stalen en stalen voor pollenanalyse en bulkstalen voor het onderzoek van paleo-ecologische macroresten). De nodige conservatie-acties werden opgestart voor fragiele voorwerpen (hout). Tijdens het onderzoek werden 253 vondstnummers uitgedeeld, er werden 126 stalen genomen en verspreid over het terrein werden in totaal 1382 sporen aangetroffen en geregistreerd. Het betreft daarbij 11 (hoofd)gebouwen/boerderijen en 33 bijgebouwen (spiekers, hooibergen en poorten). Daarnaast werden ook 16 waterputten aangetroffen. Ook werd er één begravingsspoor (inhumatiegraf-silhouet) aangetroffen. 

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., VERBEELEN G., DIRIX E., AUDENAERT E., KEERSMAEKERS E., DOUCET A. & BOUCKAERT K. 2020: Eindverslag Turnhout-Kasteelloop. Verslag van resultaten, Archebo-Rapport 2018A34, Kortenaken.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARCHEBO bvba

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., VERBEELEN G., DIRIX E., AUDENAERT E., KEERSMAEKERS E., DOUCET A. & BOUCKAERT K. 2020: Eindverslag Turnhout-Kasteelloop. Verslag van resultaten, Archebo-Rapport 2018A34, Kortenaken.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kasteelloop (Turnhout)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd de projectzone na een positief proefsleuvenonderzoek, vlakdekkend onderzocht. Dit onderzoek bracht een meerperiodensite aan het licht met bewoning uit de metaaltijden, vroeg-Romeinse periode, vroege en volle middeleeuwen en landbouwsporen uit de late en postmiddeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Kasteelloop [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072871 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.