Gebeurtenis

Opgraving Hulse Akkers

metaaldetectie, vlakdekkende opgravingen, archeologische opgravingen
ID
1072875
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072875

Beschrijving

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek werd een zone afgebakend van 5.721 m² voor verder onderzoek. Het archeologisch vlak manifesteert zich in de advieszone tussen 23,22 en 24,15 m +TAW, waarbij het reliëf stijgt in noordoostelijke richting. Het archeologisch niveau bevindt zich op een diepte van 40 tot 80 cm t.o.v. het huidige maaiveld. Ter hoogte van de cultuurlaag werd een tweede vlak aangelegd, ca. 30 à 40 cm onder het eerste archeologische niveau. Wat neerkomt op een diepte van ca. 23,5 m +TAW. Wat staalname betreft, werd tijdens het veldwerk beslist dat het niet zinvol was om een pollenstaal van de waterput te nemen. In plaats hiervan werden er twee bulkstalen genomen. Verdere staalname gebeurde in
functie van 14C-datering of dendrochronologie. De monsters (2 stalen voor 14C-datering uit 2 paalkuilen en de houten planken uit de waterput) werden handmatig ingezameld waarbij gelet werd op de positie van het monster in het spoor en mogelijke contaminatie (bioturbatie, …). Tijdens het archeologisch onderzoek werden verspreid over het terrein drie profielputten aangelegd. Over een groot deel van het terrein bevindt de relatief dikke A-horizont zich onmiddellijk op de C-horizont. Lokaal zijn er zones waar een restant van de Bhorizont (Bhs en Bs) kon vastgesteld worden. Van de oude cultuurlaag werden 2 profielen schoongemaakt die aardkundig werden beschreven. Tijdens het veldwerk werd geen selectie van de vondsten doorgevoerd en er werden 34 vondstnummers uitgedeeld (vnl. aardewerk). Voor de leervondst werd een conservatiebehandeling uitgevoerd. Er werden in totaal 97 archeologische sporen aangeduid en beschreven. De meeste sporen zijn van antropogene oorsprong. 15 sporen bleken na het couperen ervan van natuurlijke oorsprong. De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl.: paalkuilen, greppels, waterkuilen en overige kuilen.

Bron     : CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., KEERSMAEKERS E., DOUCET A. & BOUCKAERT K. 2020: Eindverslag Retie-Hulse Akkers. Verslag van Resultaten, Archebo-Rapport 2018D288, Kortenaken.
Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 11-12-2020

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., KEERSMAEKERS E., DOUCET A. & BOUCKAERT K. 2020: Eindverslag Retie-Hulse Akkers. Verslag van Resultaten, Archebo-Rapport 2018D288, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hulse Akkers (Retie)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling en een positief archeologisch vooronderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Deze bracht sporen uit de late en postmiddeleeuwen aan licht.