Gebeurtenis

Opgraving Bankstraat 88

onderzoek van gewervelde diersoorten, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1072928
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072928

Beschrijving

Het onderzoeksgebied werd onderverdeeld in twee werkputten (Figuur 7) op basis van de verwachte sporen, namelijk muurresten in werkput 1 en grondsporen in werkput 2. Er werden één (in werkput 1) tot twee (in werkput 2) opgravingsniveaus onderscheiden. Het vlak bevond zich tijdens de opgraving op een diepte die varieerde tussen 20 en 60 cm onder het maaiveld. Dit is op een hoogte van 8,60 m TAW tot 9,14 m TAW. Ter hoogte van werkput 1 werd het niveau gedeeltelijk verlaagd naar een tweede niveau (tot op de bovenzijde van de moederbodem). Dit is op een diepte van ca. 95 cm onder het maaiveld of 8,30 m TAW. Door middel van een vlakgraving werd een totale oppervlakte opengelegd van 1.731 m². Dit is 95,95% van de te onderzoeken zone. Er werden in totaal 12 bodemprofielen geregistreerd. De bodemopbouw bestaat overwegend uit een Aap-Aa-C-profiel. In totaal werden 134 sporen geregistreerd, waarvan enkele sporen natuurlijk bleken nadat ze gecoupeerd werden. De antropogene sporen omvatten paalsporen, kuilen, greppels, een (winnings)kuil (?), een waterput, een depressie en verstoringen die in verband te brengen zijn met de recente bebouwing. Daarnaast werden nog 98 muren geregistreerd. Er vond geen selectie plaats tijdens de inzameling en de verwerking van vondsten. Het gaat om 86 vondstnummers in totaal, waarvan tien vondstensembles aangetroffen werden bij de aanleg van het vlak. De vondsten omvatten aardewerk, glas, botmateriaal, leer, metaal, kalksteen en kunststof. Om de onderzoeksvragen met betrekking tot datering te beantwoorden, werden 14C-dateringen uitgevoerd op houtskool, hout en bot (geen resultaat). Daarnaast werden enkele houtmonsters opgestuurd om aan de hand van dendrochronologische onderzoek tot een datering te komen. De vragen over omgeving en consumptie kunnen beantwoord worden aan de hand van pollenanalyses en macrobotanische resten (te slecht bewaard). Het dierlijk bot afkomstig uit een potstal (?), een beerput en drie vermoedelijke grafkuilen werd eveneens ter waardering en/of analyse voorgesteld. 

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 06-01-2021

Bronnen

Bron: COREMANS L. 2020: Eindverslag archeologische opgraving Hombeek (Mechelen) - Bankstraat 88, Rapporten All-Archeo bvba 855, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bankstraat 88 (Mechelen)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd na een positief vooronderzoek, het projectgebied onderworpen aan een vlakdekkende opgraving. Sporen van ontginningsactiviteiten uit de late middeleeuwen en een woonerf uit de nieuwe en nieuwste tijd kwamen aan het licht.