Gebeurtenis

Opgraving Driesstraat

archeologische opgravingen
ID
1072943
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072943

Beschrijving

Er werden 7 werkputten aangelegd voor een totale oppervlakte van ca. 2715 m². De opgravingsvlakken werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 20 ton met een gladde graafbak van 2.00 m. Van alle opgravingsvlakken werden overzichtsfoto’s gemaakt. De werkputten en sporen werden ingetekend door middel van een GPS van het type Geomax Zenith 25 PRO en gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Indien een spoor zich tegen de putwand bevond, werd het werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van een GIS-omgeving werden de verzamelde data verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan.
In regel werd de opgraving uitgevoerd zoals voorgesteld in de specifieke methodologie in het PvM (ID8777). Er werd slechts op één punt afgeweken. Volgens het programma van maatregelen diende tot tegen de oostelijke, westelijke en noordelijke perceelsgrenzen gegraven te worden.
Gezien het vlak op vrij grote diepte lag (tussen 80 -160 cm), was het niet overal mogelijk om tot tegen de perceelsgrenzen te graven. Vooral aan de oostelijke grens was dit niet wenselijk (zie Figuur 1). Het huis aan Driesstraat 18 was nog steeds bewoond en was, mooi op de perceelsgrens, omheind met betonnen palen en panelen. Indien tegen deze omheining zou gegraven worden, zou deze dus vernield worden. Er is gekozen om hier een buffer te laten. Ook moet worden vermeld, zoals tevens zichtbaar op de GRB-kaart, dat de woning Driesstraat 18 zelf op de perceelsgrens is gelegen. In de directe omgeving van deze woning lag het archeologische vlak net op zijn diepste punt, namelijk ongeveer 1,6 m diep. Het was dus absoluut niet mogelijk om tot tegen deze woning te graven, dit zou immers zorgen voor scheuren/verzakkingen in het gebouw. Er is door de veldwerkleider besloten een veilige afstand tot deze woning te behouden. Gezien de soms natte omstandigheden, die de ondergrond onstabiel maakte, is gekozen om de marge hier iets groter te nemen.

Er werd geen selectie van de vondsten op het terrein doorgevoerd. Alle vondsten werden ingezameld, met uitzondering van deze aangetroffen in de bouwvoor. Elk relevant spoor werd bemonsterd, zodoende de wetenschappelijke onderzoeksvraagstellingen beantwoord kunnen worden.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: OVERMEIRE J. & N. JANSSENS 2020 Eindverslag Opgraving Zingem, Driesstraat, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Driesstraat (Kruisem)
Bij de vlakdekkende opgraving werden vondsten aangetroffen uit het neolithicum, kuilen uit de metaaltijden, een agrarische nederzetting met grafveld uit de 1ste eeuw, een graf met gesp uit de Merovingische periode en sporen van agrarische activiteiten uit de late middeleeuwen en de overblijfselen van een hoeve uit de post middeleeuwse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Driesstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072943 (Geraadpleegd op )