Gebeurtenis

Opgraving Stokstormhoeve

materiaalstudie, vlakdekkende opgravingen
ID
1072977
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072977

Beschrijving

Het plangebied maakt deel uit van een groter totaalproject waar verschillende zones deel van uitmaken. Het project wordt onderverdeeld in 3 deelgebieden. Relevant voor dit onderzoek is het deelgebied 1. Deelgebied 1 bestaat uit twee overlappende zones waar apart werken zullen worden uitgevoerd. Een groot deel van dit gebied bleek reeds verstoord zodat een beperkt deel werd geselecteerd voor vervolgonderzoek (500m²). Het doel van het onderzoek was op basis van de aanwezige sporen en vondstenensembles een beter inzicht te verwerven van de site in haar vroegste fase en haar rurale activiteiten.. Er werd één werkput aangelegd, met over het grootste deel van de werkput één opgravingsvlak. In slechts één zone is een tweede opgravingsvlak aangelegd. Dit om de oriëntatie en de stratigrafie van de verschillende lagen van het aanwezige spoor beter te begrijpen. Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd het potentieel van spoor 12 als hoog ingeschat. Om uit dit spoor zoveel mogelijk informatie te vergaren is gekozen om het spoor te registreren in kwadranten. Het materiaal uit spoor 12 is vervolgens per laag in bulk verzameld in monsteremmers die later zijn uitgezeefd. Alle materiaalcategorieën zijn geregistreerd en besproken, ook de zeefresidues zijn voor verdere analyse bijgehouden. Twee ongezeefde bulkstalen zijn beschikbaar voor verdere analyses.  

Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DE MULDER J.W. & VANHOLME N. 2020: Uitbreiding tuinbouwbedrijf deelgebied 1. Onderzoek van een site met walgracht te Deinze-Karreweg. Eindverslag - 2018D246, Eke.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Stokstormestraat 14 (Deinze), Stokstormestraat 14 (Kruisem)
Naar aanleiding van geplande werken met bodemingreep in functie van landbouwvoering en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd op een beperkt deel van het projectgebied. Dit onderzoek bracht meer inzicht in de activiteiten die uitgevoerd werden binnen een site met walgracht tijdens de 14de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Stokstormhoeve [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072977 (Geraadpleegd op )