Gebeurtenis

Vooronderzoek Marktstraat 38-40

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072996
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072996

Beschrijving

Om het archeologisch vlak aan te leggen was een minigraafmachine van 1 ton met rubberen rupsbanden en een tandeloze graafbak voorzien. Na het machinaal verwijderen van de tegelvloer werden 9 van de 10 werkputten in verschillende archeologische niveaus aangelegd. Werkput 1 werd volledig manueel, eveneens in verschillende niveaus uitgegraven. De proefputten werden beperkt in omvang gehouden, voornamelijk om de impact op het aanwezige erfgoed zo laag mogelijk te houden. De verzamelde gegevens van dit proefputonderzoek zullen aangewend worden om het latere vervolgtraject correct in te schatten Het blootleggen van de verschillende archeologische niveaus binnen de 10 werkputten verliep gespreid over verschillende dagen. De kraan werd steeds begeleid door de archeologen, waarbij het vlak per niveau werd opgeschaafd. Er werden zowel grondsporen als muurresten aangetroffen.

Alle sporen en lagen kregen een uniek nummer (0101-1008) en zijn ingekrast in de bodem, ze werden gefotografeerd, beschreven in een database en ingemeten met een RTS-toestel. De relevante sporen zijn manueel gecoupeerd, waarna ook de doorsnede is geregistreerd. De doorsnedes op de sporen zijn gefotografeerd, digitaal getekend en de as is ingemeten met de GPS. Per werkput werden de 4 profielen uitgebreid gefotografeerd en geregistreerd. De vondsten die bij het onderzoek zijn aangetroffen, zijn in gripzakjes bewaard. De zakjes zijn steeds voorzien van de projectcode en het unieke spoornummer.

Een aantal sporen is onderzocht met een metaaldetector, op de aanwezigheid van metaalvondsten. Dit metaaldetectie-onderzoek leverde geen relevante vondsten op. Bij relevante sporen of lagen werd een deel van de vulling of de volledige vulling bemonsterd in bulk. Van alle lagen, sporen en structuren waarvan natuurwetenschappelijk onderzoek relevante informatie over de vindplaats(en) kan opleveren, werden stalen genomen op de wijze beschreven in de Code van Goede Praktijk. Na het afronden van het onderzoek werden de putten opnieuw gedicht om een goede bewaring van het archeologisch erfgoed te garanderen tot de opstart van de werken.

Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN NUFFEL J., S. GENBRUGGE & J. HOORNE 2020: Maldegem - Oud Schepenhuis & Oud Stadhuis april-september 2020 DL&H-Eindverslag, Adeggem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Marktstraat 38-40 (Maldegem)
Enerzijds werd een ruim spectrum aan bewoningssporen en anderzijds een de afbakening van het kerkhofareaal met 18 in situ inhumaties aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Marktstraat 38-40 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072996 (Geraadpleegd op )