Gebeurtenis

Opgraving Kiekendreef Bachte-Maria-Leerne

zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen
ID
1072997
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072997

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van meerdere archeologische niveaus aangetroffen en werd voor de strategie bij de vlakdekkende opgraving uitgegaan van een opgraving op één archeologisch niveau. Er zijn enkel grondsporen en geen muurresten aangetroffen. Tijdens de opgraving waren er geen indicaties voor de aanwezigheid van steentijd artefactensites. De oppervlakte van de onderzochte zone bedraagt 5989m². Oorspronkelijk was een terrein van 6062m² geadviseerd voor een vlakdekkende opgraving. De bodemopbouw van het projectgebied werd tijdens het vlakdekkend archeologisch onderzoek bestudeerd aan de hand van vier bodemprofielen. Tijdens de opgraving zijn in totaal 228 sporen en 7 losse vondsten aangetroffen. Van alle aangetroffen sporen kunnen 149 sporen als antropogeen en 79 sporen als natuurlijk worden beschouwd. De antropogene sporen vallen uiteen in 2 grote categorieën: 107 oudere sporen en 42 recente sporen. De meerderheid van de sporen leverde geen vondsten op. Tijdens het onderzoek zijn steeds alle vondsten gerecupereerd. Op het terrein zijn 62 scherven aardewerk, 16 fragmenten natuursteen, 8 fragmenten gebakken leem, 3 fragmenten metaal, 2 fragmenten bouwkeramiek en 17 fragmenten bot ingezameld. Er is bulk ingezameld van 31 verschillende sporen. Sommige sporen waren ondiep of te slecht bewaard om 20l uit te genereren. In totaal zijn 96 stalen van 20l, 9 stalen van 10l en 5 stalen van 5l ingezameld. Het inzamelen van de bulkstalen had voornamelijk tot doel om dateerbaar materiaal te verzamelen dat een 14C-datering zou toelaten, gezien er weinig vondstmateriaal uit de sporen kwam waarmee de site gedateerd kon worden. De stalen zijn uitgezeefd op 0,5mm en 2mm, er is steeds een reststaal bewaard (1L). Door het gebrek aan goed en diep bewaarde sporen is het aantal pollenstalen beperkt tot 2 pollenbakken, die samen 1 sequentie vormen uit een poel.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: DE KREYGER F., GENBRUGGE S., VAN NUFFEL J., DE LOGI A. & HOORNE J. 2020: Bachte-Maria-Leerne - Kiekendreef. Eindverslag archeologische opgraving - maart 2018, DL&H-rapport 42, Adegem.
Type: archeologienota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kiekendreef (Deinze)
Naar aanleiding van een woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een deel van de projectzone geselecteerd voor een vlakdekkend onderzoek. Dit onderzoek bracht een woonerf uit de midden Bronstijd-A aan het licht evenals enkele nevenstructuren die deels gelijktijdig en deels mogelijk jonger zijn, alsook twee poelen waarvan een mogelijk vroeg-Romeins is.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kiekendreef Bachte-Maria-Leerne [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072997 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.