Gebeurtenis

Opgraving Beekstraat Astene

zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen
ID
1073007
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073007

Beschrijving

Tijdens het onderzoek zijn 16 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 23.617 m². In totaal is 7.823 m² niet onderzocht kunnen worden. Dit is te wijten aan de aanleg van het fietspad net ten zuiden van de spoorlijn en enkele zones die privé door bewoners werden aangekocht. Tijdens de opgraving zijn in totaal 609 spoornummers uitgedeeld. De sporen zijn globaal te dateren vanaf de Volle of Late Middeleeuwen. De dateringen zijn voornamelijk gebaseerd op het aardewerk dat uit de sporen afkomstig is. Uit 57 sporen werden vondsten gerecupereerd. Het grootste deel van de vondsten betreft aardewerk. Bij de opgraving zijn verschillende sporen en structuren bemonsterd ten behoeve van archeobotanisch onderzoek. . In totaal zijn acht bulkstalen gewaardeerd, afkomstig uit greppels, een paalkuil en een kuil. Daarnaast zijn vier pollenstalen gewaardeerd op geschiktheid voor verdere analyse. Daarvan zijn drie pollenstalen afkomstig uit een walgracht en één pollenstaal uit een kuil. De onderzochte contexten kunnen waarschijnlijk gedateerd worden in de 13e tot 14e eeuw. Binnen het plangebied werden 41 profielen opgeschaafd en geregistreerd (afb. 4.1). Deze zijn beschreven op lithologie, sedimentologie en bodemvorming.

Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N. 2020: Middeleeuwse ontginningssporen en een site met walgracht. Een archeologische opgraving aan de Beekstraat te Astene (gemeente Deinze), VEC Rapport 103, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Beekstraat (Deinze)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek, werd een deel van het projectgebied geselecteerd voor een vlakdekkende opgraving. Deze bracht voornamelijk ontginningssporen en sporen van een walgrachtsite aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Beekstraat Astene [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073007 (Geraadpleegd op )