Gebeurtenis

Opgraving Hoogstraat

metaaldetectie, zaden- en vruchtenonderzoek, palynologisch onderzoek, houtonderzoek, anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1073020
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073020

Beschrijving

De oppervlakte van de onderzochte zone bedraagt 5429m². Oorspronkelijk was een terrein van 6029m² geadviseerd voor een vlakdekkende opgraving. De bodemopbouw van het projectgebied werd op het terrein bestudeerd aan de hand van vier bodemprofielen. Deze kunnen geïnterpreteerd worden als een ontgonnen podzolbodem die enerzijds diep werd bewerkt om de bodemeigenschappen te verbeteren en anderzijds door de eeuwen heen werd opgehoogd als gevolg van de intensieve bemesting die deze droge zandgrond vereist. De originele bodemopbouw werd zo integraal opgenomen in de opgehoogde ploeglaag. De site van Lokeren Hoogstraat vertoont geen complexe verticale stratigrafie maar ligt evenwel binnen een interessant microreliëflandschap. Tijdens de opgraving zijn in totaal 1303 sporen aangetroffen. Van alle aangetroffen sporen kunnen 1163 sporen als antropogeen en 140 sporen als natuurlijk worden beschouwd. Er zijn zowel sporen van natuurlijke oorsprong, met een ongekende datering, als antropogene sporen daterend in de Romeinse periode, de vroege middeleeuwen, de volle middeleeuwen, de nieuwe en/of nieuwste tijd of in een recente periode. Tijdens het onderzoek zijn steeds alle vondsten gerecupereerd, gezien het beperkte aantal sporen en de kleine hoeveelheden vondsten was het niet nodig om op terrein een selectie te maken. Voor enkele sporen was mogelijk verder natuurwetenschappelijk onderzoek aangewezen. Bij deze sporen is een deel van de vulling in bulkstaal genomen. Het betreft zowel paalsporen, houtskoolrijke kuilen, de potstal en twee waterputten. Op het terrein zijn 64 bulkstalen genomen van 33 verschillende sporen. Nadat de bulkstalen uitgezeefd (op 2mm en 0,5mm) en gecontroleerd gedroogd werden, zijn deze kort visueel geëvalueerd en is er bepaald welke stalen in aanmerking kwamen voor verder onderzoek. De focus lag hierbij, rekening houdend met de vraagstelling, op de datering van de sporen. In totaal werden tien bulkstalen in functie van macrorestenonderzoek onderzocht. Het gaat hierbij over vijf stalen uit de potstal van gebouw C, twee stalen uit waterput 0400, één staal uit waterput 1400 en twee stalen uit mogelijk artisanale kuil 1020. Alle stalen werden eerst gewaardeerd om hun geschiktheid voor vervolgonderzoek (analyse) te bepalen. Op het terrein werden vier pollenstalen genomen waarvan 3 stalen verder onderzocht werden na waardering.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Bronnen

Bron: VAN NUFFEL J., GENBRUGGE S., HOORNE J. & DE KREYGER F. 2020: Lokeren - Hoogstraat. Eindverslag archeologische opgraving - januari 2018, DL&H-rapport 44, Adegem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoogstraat (Lokeren)
Naar aanleiding van een geplande verkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd binnen het projectgebied een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Deze bracht een meerperiodensite aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Hoogstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073020 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.