Gebeurtenis

Opgraving Heimolenstraat

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, vlakdekkende opgravingen
ID
1073023
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073023

Beschrijving

Gezien de configuratie van het projectgebied was het niet mogelijk om het gehele onderzoeksgebied in één keer vlakdekkend open te leggen, daarom werd in verschillende fasen gewerkt waarbij elke fase de voorgaande deels overlapte. Er werd één putwandprofielput aangelegd, waarbij dieper werd gegaan dan het archeologische vlak, teneinde een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Tijdens het onderzoek werden alle vondsten die relevant waren voor de mogelijke datering van de sporen/structuren/site ingezameld. Een uitzondering hierop gebeurde bij antropogene sporen die duidelijk een recente herkomst hadden. Bij het aantreffen van grote concentraties bouwceramiek werd op het terrein een selectie gemaakt van de meest diagnostische stukken. In het totaal zijn er tijdens het archeologisch onderzoek 906 artefacten aangetroffen. De meeste van deze vondsten zijn aangetroffen in archeologische sporen, in totaal 728 vondsten in 176 sporen. Bij het machinaal afgraven van de teelaarde zijn er in totaal 178 artefacten aangetroffen. Deze vondsten zijn geregistreerd als losse vondsten. De meeste van deze losse vondsten zijn aangetroffen in de tweede ploeglaag. De vondsten die werden aangetroffen in archeologische sporen kunnen onderverdeeld worden in drie grote groepen: aardewerk (700), steen (16) en metaal (12). Tijdens het veldonderzoek werden in totaal 56 verschillende stalen ingezameld, afkomstig uit 33 verschillende sporen. Uit de paalkuilen en kuilen werden houtskool, verbrande leem en gecremeerd bot gerecupereerd. Uit de waterput (S327) werd hout, bulkstalen en pollenstalen gerecupereerd. DE bulkstalen werden na waardering niet weerhouden voor verder onderzoek. Er zijn in totaal 327 archeologisch relevante sporen aangetroffen. Het sporenbestand bestaat grotendeels uit kuilen (324), verder zijn er ook nog 2 greppels en 1 waterput aangetroffen. De groep kuilen kan verder onderverdeeld worden in kuilen (137), paalkuilen (125), paalkuilen met paalspoor (41), paalkuilen/uitbraakkuilen (19) en uitbraakkuilen (2).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: IOED Erfpunt

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. & DE PUYDT M. 2020: Eindverslag Sint-Niklaas-Heimolenstraat 2018. Opgraving, Rapporten van Erfgoed - team Onderzoek 157, Sint-Niklaas.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heimolenstraat (Sint-Niklaas)
Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling en een positief proefsleuvenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd die sporen uit meerdere perioden aan het licht bracht maar met nadruk op de laat-Merovingische en Karolingische periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Heimolenstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073023 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.