Gebeurtenis

Opgraving Tienen Ooievaarstraat

archeologische opgravingen
ID
1073095
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073095

Beschrijving

Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werd een opgraving en werfbegeleiding opgelegd. Tijdens de archeologische opgraving werd een oppervlakte van ca. 250 m² onderzocht. Het onderzoek vond plaats tussen april 2017 en oktober 2019. Het terrein werd opgegraven in 1 werkput en 2, plaatselijk 3 vlakken.

Er werden in totaal 12 spoornummers en 24 muurnummers uitgedeeld. De archeologische sporen zijn allen van antropogene oorsprong. Daarnaast zijn enkele recente, 19de of 20ste-eeuwse, ‘verstoringen’ aangetroffen en op plan gezet. Het betreft onder meer nutsleidingen, riolering, een stookolietank en een waterput. Enkele van deze verstoringen zijn zowel in het eerste als tweede vlak aanwezig.

De archeologische sporen kunnen globaal in volgende categorieën opgedeeld worden, nl: beerkuilen, greppels en overige (paal)kuilen. Een veertiental muren behoren tot een kelder en achterbouw van een oudere bewoningsfase langsheen de Ooievaarstraat. 

Tijdens het onderzoek werden 22 vondstennummers uitgedeeld. De verzamelde vondsten werden aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak, tijdens het couperen en uithalen van de sporen of op de storthopen. De vondsten werden per categorie onderverdeeld. Het gaat hierbij voornamelijk om
aardewerk. Daarnaast werden met behulp van metaaldetectie 51 puntvondsten teruggevonden. Het vondstmateriaal werd gewassen en relevante vondsten werden gefotografeerd. 

Stalen werden genomen in functie van de onderzoeksvragen of indien deze uiterst interessant lijken. De stalen werden nadien afzonderlijk gewaardeerd in functie van eventueel verder wetenschappelijk onderzoek.


Tijdens het onderzoek werden uit enkele laatmiddeleeuwse beerkuilen 10-liter stalen genomen. Deze stalen kunnen bruikbaar zijn om eetgewoonten in deze periode te achterhalen. In het staal van spoor 6 kunnen visueel pitten onderscheiden worden.


Van de aangetroffen muurresten werden representatieve stalen genomen. Hierbij werd gelet op de aanwezigheid van eventuele mortel. Deze mortel kan namelijk in aanmerking komen voor een mortelanalyse. Ook de bouwstenen kunnen belangrijke informatie opleveren.

Auteurs :  ARCHEBO bvba
Datum  : 03-02-2021

Bronnen

Bron: CLAESEN J., VAN GENECHTEN B., DEVROE A., VERBELEN G. 2016: Archeologienota Tienen- Ooievaarstraat, 'Hertogensite', Archebo rapport 2016/038.
Type: literatuur
Datum: 2016

Bron: CLAESEN J.. VAN GENECHTEN B., AUDENAERT E., BOUCKAERT K. & DOUCET A. 2021: Eindverslag Tienen-Ooievaarstraat, Archebo rapport 2019/B255, Kortenaken.
Type: literatuur
Datum: 2021


Relaties


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ooievaarstraat (Tienen)
Tijdens de archeologische opgraving werden in totaal 12 sporen en 24 muurresten aangetroffen. Een deel van deze sporen en muren behoort tot een oudere bewoningsfase langsheen de Ooievaarstraat. Naar alle waarschijnlijkheid handelt het hier om een laatmiddeleeuws erf (14de-15de eeuw).