Gebeurtenis

Vooronderzoek Goedestraat 6

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1073108
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073108

Beschrijving

De uitvoering van het landschappelijk bodemonderzoek gebeurde conform de vereisten opgenomen in de Code Goede Praktijk, maar week af van het programma van maatregelen zoals omschreven in de in akte genomen archeologienota met ID 8747. De opdrachtgever was ter hoogte van de loten 1 t.e.m. 3  al begonnen met de bouw van de woningen. Het ging hier om een oppervlakte van ca. 1300 m² die niet meer archeologisch onderzocht kon worden. Daarnaast was de bodem op deze loten afgegraven tot op een diepte van ca. 0,9 m onder het maaiveld i.v.m. de aanleg van de funderingen.

Gedurende het landschappelijk bodemonderzoek werden er drie boringen (BP 3, 4 & 5) en twee profielen (PP1 & 2) geregistreerd. BP4 en BP5 waren de enige boringen die op de geplande locatie uitgevoerd konden worden. Twee van de geplande boringen, namelijk BP1 en BP2, waren gelegen in de bouwput, waardoor deze in oostelijke richting opgeschoven moesten worden. Aan de rand van de bouwput was een profielwand aanwezig. In plaats van boringen te zetten werd beslist om hier twee profielen (P1 en P2) op te schonen en te registreren. BP3 moest vanwege de aanwezigheid van een grondhoop in zuidelijke richting verplaatst worden. Op deze manier kon toch nog voldoende informatie verzameld worden over de oorspronkelijke bodemopbouw van het onderzoeksgebied.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 15 juli 2020. Er werd afgeweken van het programma van maatregelen. Vanwege het feit dat een deel van het terrein al ontwikkeld werd, kon het proefsleuvenonderzoek met de voorziene oriëntering van de sleuven niet uitgevoerd worden. De dekkingsgraad van het sleuvenonderzoek zou dan onvoldoende zijn conform de richtlijnen in de Code van Goede Praktijk. Om toch een correcte uitspraak te kunnen doen over het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied, werd er besloten om de sleuven van oriëntering te veranderen en ze dichter bij elkaar te plaatsen (10 m). Op basis hiervan is het mogelijk om na het onderzoek een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied. Conform één van de bijkomende voorwaarden bij de akte name werd er extra aandacht besteedt bij het proefsleuvenonderzoek op het aantreffen van steentijd artefactensites. 

Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 05-02-2021

Bronnen

Bron: AUGUSTIN A., DRIESEN P. & VANAENRODE W. 2020: Nota Meerbeek, Goedestraat Ontwikkeling van zeven woongelegenheden Deel 1: Verslag van Resultaten, ARON-RAPPORT 909 Tongeren
Type: literatuur
Datum: 07-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Goedestraat 6 (Kortenberg)