Gebeurtenis

Vooronderzoek Woluwedal Leemontginning zone 1

verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1073109
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073109

Beschrijving

De uitvoering van het landschappelijk bodemonderzoek gebeurde conform de vereisten opgenomen in de Code Goede Praktijk (CGP 7.3) en het programma van maatregelen zoals omschreven in de in akte genomen archeologienota met ID 14878 . Deze laatste voorzag in het plaatsen van 21 boringen in een verspringend driehoeksgrid van 60 x 60 m. Bij het aantreffen van een E of Bt-horizont kon dit grid verdicht worden naar 30 x 30 m.
Het boorplan dat in de archeologienota werd voorgesteld werd tijdens de uitvoer van het onderzoek aangehouden. Echter vanwege de afstand die men moest houden van de rooilijn van de Brusselse Ring, kwam één boring te vervallen.

Zone 1 werd onderzocht door middel van 21 parallelle proefsleuven, dwars op de helling georiënteerd en parallel aan de grens van de leemafgraving met een totale oppervlakte van 2936 m². De afstand tussen de proefsleuven bedroeg 15 m (van middenpunt tot middenpunt) en de proefsleuven waren ca. 2 m breed. In het noordwestelijke uiteinde van sleuf 17 werd kijkvenster 1 (KV1) aangelegd en in het zuidoostelijke uiteinde van sleuven 4 en 8 werden respectievelijk kijkvensters 2 en 3 aangelegd. Gezien de afwezigheid van archeologische sporen werd de locatie van de kijkvensters bepaald door landschappelijke gegevens. Kijkvenster 1 werd geplaatst aan de noordwestelijke rand van het terrein, alwaar de C1-horizont beter bewaard was gebleven op een iets hoger gelegen gedeelte. Kijkvensters 2 en 3 werden meer noordwaarts geplaatst en verspreid aangelegd op de hoogste
terreindelen van zone 1, gezien hier de erosie het minste impact had en de grootste kans was op het aantreffen van sporen. Kijkvensters 1, 2 en 3 hadden respectievelijk een oppervlakte van 82 m², 109 m² en 90 m². Op deze wijze werd in totaal 3217 m² of 12,6 % van de oppervlakte onderzocht (25414 m²).

Auteurs :  ARON bvba
Datum  : 05-02-2021

Bronnen

Bron: REYGEL P. & AUGUSTIN S. 2020: Zaventem, Woluwedal Leemafgraving zone 1 DEEL 1: Verslag van resultaten, ARON rapport 912, Tongeren
Type: literatuur
Datum: 08-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Kloosterstraat (Zaventem)
Woluwedal Leemontginning zone 1