Gebeurtenis

Werfbegeleiding Sacramentstraat deel 1

controle van werken
ID
1073138
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073138

Beschrijving

De opgraving ter hoogte van de luifel (WP1) en de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van het toekomstige wandelpad (WP2) werden uitgevoerd op 15 april 2019 volgens de strategie, de methoden en technieken die werden beschreven in de archeologienota Tongeren, Sacramentstraat. Ter hoogte van de luifel (WP1) werden twee vlakken aangelegd. VL1 werd op ca. 20 cm onder het maaiveld aangelegd, nadat de bovenliggende betontegels verwijderd werden. Dat vlak bevond zich op een hoogte van ca. 101,6 m TAW. VL2 werd op ca. 50 cm onder het maaiveld aangelegd en bevond zich op een hoogte van ca. 101,3 m TAW. Na aanleg van VL2 werden verschillende recente verstoringen aangetroffen, veroorzaakt door funderingen van het voormalige schoolgebouw of nutsleidingen die zich tot voor kort op het terrein bevonden. Archeologische sporen werden nergens aangetroffen. Bij de archeologische werfbegeleiding ter hoogte van het zuidelijke pad werd het vlak aangelegd op een hoogte van ca. 101,7 m TAW. De archeologische werfbegeleiding van het noordelijke wandelpad (WP3) en de opbraak van de verhardingen ten zuiden daarvan werden uiteindelijk op 10 december 2019 uitgevoerd. Het vlak ter hoogte van het noordelijke pad werd aangelegd op een diepte van ca. 20 cm onder het maaiveld en bevond zich op een hoogte van ca. 103,39 m TAW in het meest westelijke deel en ca. 103,9 m TAW in het meest oostelijke deel. Er werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Bij de opbraak van de verhardingen in een zone ten zuiden van het noordelijke wandelpad werd het vlak ook aangelegd op een diepte van ca. 20 cm onder het maaiveld. Dit bevond zich op een hoogte van ca. 103,7 m TAW (Afb. 12). Ook hier werden geen sporen en vondsten aangetroffen. Ter hoogte van de centrale zone (luifel) diende 236 m2 archeologisch begeleid te worden. Uiteindelijk werd hier 244 m2 opgevolgd. Ten noordoosten en ten westen van de luifel dienden de werken ter hoogte van twee geplande paden en het opbreken van de verhardingen (ten zuiden van het meest noordelijke pad) archeologisch begeleid worden. De te onderzoeken oppervlaktes van die zones bedroegen volgens de archeologienota respectievelijk 219 m2 , 290 m2 en 150 m. Uiteindelijk werd hier 186 m2 (WP2, zuidelijke pad) 291m2 (WP3, noordelijke pad) en 158 m2 (ten zuiden van noordelijke pad) aangelegd. Dat er ter hoogte van het zuidelijke pad minder oppervlakte onderzocht werd, heeft te maken dat het tracé van het pad daar veranderd werd. De aangelegde vlakken werden geregistreerd conform CGP 15.3.

Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VANAENRODE W. & N. DE WINTER 2020: ARON rapport 844 – Eindverslag – Tongeren, Sacramentsraat. Archeologische werfbegeleiding van de aanleg van een luifel en paden, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sacramentstraat (Tongeren)
De archeologische werfbegeleiding ter hoogte van de luifel en de paden werd (met onderbrekingen) uitgevoerd door ARON bv tussen 15 april en 10 december 2019.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Sacramentstraat deel 1 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073138 (Geraadpleegd op )