Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Dopheistraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, booronderzoek
ID
1073158
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073158

Beschrijving

Naar aanleiding van de in gebruik name van een terrein voor grondverbetering in functie van werken door Aquafin, werd op dit perceel een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het landschappelijk booronderzoek omvatte 14 boringen verspreid over het terrein. Als resultaat werden 2 zones geselecteerd voor een verkennend archeologisch onderzoek vanwege het voorkomen van een B-horizont zodat de aanwezigheid van een steentijdsite niet uit te sluiten was. In beide zones werden in totaal 23 boringen gezet in een driehoeksgrid van 10 bij 12m. De boringen vertoonden een goed bewaarde bodem met een redelijk goed bewaarde B-horizont. De afwezigheid van steentijdartefacten leidde tot de verdere stap nl. proefsleuvenonderzoek. De totale uitgevoegde sleufoppervlakte bedraagt 515 m² (9,3%). De oppervlakte van de kijkvensters bedraagt 86 m² (1,56%). Dit brengt de totale oppervlakte op 601 m² wat overeenkomt met een dekkingsgraad van 11 %. Tevens werden 7 bodemprofielen aangelegd om de bodemopbouw te verifiëren. Vier profielen vertoonden volgende bodemopbouw Ap-B-C1-(C2). De drie overige bodemprofielen hadden een bodemopbouw van het type Ap-(Ap2)-C1-(C2). Er gebeurde geen staalname, er zijn geen vondsten geregistreerd en slechts 3 (recente) sporen zijn waargenomen. 

Auteurs :  ABO NV
Datum  : 17-02-2021

Bronnen

Bron: BELDE G. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Dopheistraat te Arendonk (prov. Antwerpen). Nota. Verslag van de Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1394, Aartselaar.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Dopheistraat (Arendonk)
Naar aanleiding van de in gebruik name van een terrein voor grondverbetering in functie van werken door Aquafin, werd op dit perceel een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het vooronderzoek leverde geen relevante archeologische sporen of vondsten op.