Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Bommelsdreef

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073163
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073163

Beschrijving

Er werden acht boringen uitgevoerd waarvan de meest westelijke raai iets is opgeschoven om toch een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het landschap binnen de onderzoekszone. Er werd ook in totaal 703 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met 12,20 % van de oppervlakte dat werd aangeduid voor vervolgonderzoek. Er werden kijkvensters aangelegd teneinde een beter beeld te verkrijgen van de potentieel aanwezige archeologische site.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ADRIAENSEN J., jENNES N. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Lembeke, Bommelsdreef: Verslag van Resultaten, Verrijckt Rapport 0536.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bommelsdreef (Kaprijke)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe melkveestal, werd een landschappelijk bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden geen relevante archeologische sporen of vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Bommelsdreef [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073163 (Geraadpleegd op )