Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Westerlosesteenweg

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1073185
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073185

Beschrijving

De 7 landschappelijke boringen zijn verspreid over het terrein in een verspringend grid uitgevoerd met een edelmanboor Ø 7 centimeter. Op twee boringen na werd in alle boringen een grijsbruin zandig beploegd plaggendek (Aap-horizont) tussen de 30 en 40 cm dik aangetroffen. In deze horizont werden in enkele boringen baksteen- en mortelspikkels opgemerkt. Onder deze ploeglaag kwam een bruingrijs of bruingeel mogelijk beploegd plaggendek (Aa-horizont) van ca. 20 à 30 cm dik voor, boven een gereduceerde en plaatselijk gleyige, lichte groengrijze donkergrijs of oranje gevlekte Cr(g)-horizont. De ondergrond bestond uit lemig zand dat bovenaan zeer droog was en naar onder toe vochtig. Er werd geen grondwater aangetroffen. Boringen 5 en 7 bevonden zich ter hoogte van het voormalige tracé van de Westerlosesteenweg, zoals het wordt weergegeven op historische kaarten uit de 19de eeuw. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd het terrein onderzocht door middel van vier NW-ZO georiënteerde sleuven. De afstand tussen de proefsleuven bedraagt 15 m (van middenpunt tot middenpunt), de sleuven waren 2 m breed. Op deze manier werd een oppervlakte van 298 m² onderzocht. In het noorden van SL1 werd een kijkvenster aangelegd. Dit kijkvenster had een oppervlakte van 59 m². Op deze wijze werd in totaal 357 m² of 13,2 % van het terrein onderzocht (ca. 2692 m2). In totaal werden 4 profielputten aangelegd om de bodemopbouw te kunnen bepalen. De profielkolommen zijn gezet tot een maximale diepte van 1 m. De aangetroffen bodemprofielen betroffen allen matig natte lemige zandbodems. Het oorspronkelijk profiel bleek nergens bewaard. Meer nog, de bovenkant van het bodemprofiel was over quasi het gehele onderzoeksterrein verstoord. Er kwam gedurende het onderzoek één archeologische spoor aan het licht; er kwamen geen archeologische vondsten aan het licht en er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV; ARON bvba

Bronnen

Bron: CLEDA B. 2019: Landschappelijke boringen aan de Westerlosesteenweg te Heist-op-den-Berg (prov. Antwerpen) (22829B), ABO archeologische rapporten 1029, Aartselaar.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:

Bron: VANAENRODE W., VAN DE STAEY I. & DRIESEN P. 2021: Nota Heist-op-den-Berg, Westerlosesteenweg. Aanleg van een zone voor grondverbetering n.a.v. rioleringswerken, ARON-rapport 966, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Westerlosesteenweg (Heist-op-den-Berg)
Naar aanleiding van de tijdelijke ingebruikname van het onderzoeksterrein als zone voor grondverbetering, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er werden geen relevante archeologische sporen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Westerlosesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073185 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.