Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Emiel Becqaertlaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073192
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073192

Beschrijving

In totaal werd er 174 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek (2 proefsleuven). Dit komt overeen met 13,63 % van de totale oppervlakte van het plangebied. Verspreid over het terrein werden enkele profielputten aangelegd, teneinde een goed beeld te verkrijgen van de aanwezige bodemopbouw. Beide profielputten vertoonden een zwaar verstoorde bovenlaag en een C-horizont. De maaiveldhoogtes geven weer dat het plangebied zich situeert tussen 25,69 en 25,84 m +TAW. De vlakhoogtes geven weer dat het plangebied zich situeert tussen 25,15 en 25,39 m +TAW. Het archeologisch niveau situeert zich tussen ca. 40 en 60 cm onder het maaiveld. Er zijn geen archeologisch relevante sporen of vondsten aangetroffen en er gebeurde geen staalname. 

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., FELLAHI S. & VERRIJCKT J. 2021: Nota. Proefsleuvenonderzoek Mol, Emiel Becquaertlaan: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0526, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Emiel Becquaertlaan (Mol)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen en de inplanting van appartementen met ondergrondse parkeergarages, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit wees uit dat het terrein danig verstoord was.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Emiel Becqaertlaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073192 (Geraadpleegd op )