Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Eksterlaan 25

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073196
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073196

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden 15 manuele landschappelijke boringen werden geplaatst door middel van een edelmanboor met
diameter 7 centimeter. m in een regelmatig verspringend driehoeksgrid van 25 bij 20 m (d.i. 25 m tussen de boringen binnen één raai en 20 m tussen de raaien). Bij het zetten van de punten is rekening gehouden met een buffer rondom de vijver. In alle boringen is een A/C bodemprofiel vastgesteld, zij het in verschillende varianten. Anders dan voorzien in de opgestelde archeologienota zijn 8 korte proefsleuven uitgezet tussen de te behouden boompartijen. Bij het zetten van de proefsleuven werd rekening gehouden met een bufferafstand tot de aanwezige gracht en vijver. Verder werden nog twee kijkvensters aangelegd verspreid over het onderzoeksgebied. In totaal werd zo’n 385 m² van het terrein onderzocht. In totaal zijn 8 bodemprofielen geregistreerd. Deze toonden een de aanwezigheid van een ophogingslaag (tot 116cm dik) verspreid over het gebied. In 2 profielen werd nog een deel van een E- en een B-horizont aangetroffen. Er werden slechts 8 sporen aangetroffen: 2 perceelsgreppels, 3 recente sporen en 3 natuurlijke sporen. Er is slechts 1 vondstensemble afkomstig uit een ophogingspakket te melden. Er gebeurde geen staalname. 

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: HOLSTEIN C., BELDE G. & LAMBERTS M. 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de hand van landschappelijk bodemonderzoek en proefsleuven t.h.v. de Eksterlaan 25 te Kapellen (provincie Antwerpen), Nota. Verslag van de resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1444, Aartselaar.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Eksterlaan 25 (Kapellen)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Eksterlaan 25 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073196 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.