Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Steegstraat 46-48

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1073209
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073209

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werden verspreid over het terrein 8 boringen en 1 profielput aangelegd binnen het plangebied. Volgens de resultaten van de landschappelijke boringen ligt het archeologische niveau immers minstens 60 cm onder het maaiveld. Er zijn geen vondsten geregistreerd en er gebeurde geen staalname. Er werden zes proefsleuven en drie kijkvensters aangelegd, goed voor een totale oppervlakte van 876 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 6.158 m², waardoor 14,2 % onderzocht werd. De sleuven waren 1,4m en 2 m breed. Er diende in de praktijk slechts de helft van het terrein daadwerkelijk te worden onderzocht, zodat minder sleuven en een minder grote oppervlakte onderzocht werden dan voorzien. Er werden bij het proefsleuvenonderzoek geen referentieprofielen geregistreerd, omdat er voorafgaand aan het onderzoek reeds een landschappelijk bodemonderzoek plaatsvond dat alle nodige informatie opleverde over de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap. Het bodemarchief omvatte één archeologisch relevant niveau, onmiddellijk onder de bouwvoor. Dit niveau bevond zich tussen 32,2 m + TAW en 32,8 m + TAW (ca 70 – 120 cm –mv). Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het oppervlak van het onderzoeksterrein. Er gebeurde geen staalname.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: DE HERDT T. & OP DE BEECK S. 2021: Nota Balen Steegstraat 46-48, BAAC Vlaanderen Rapport 1695, Gent.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Steegstraat 46-48 (Balen)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van handelspanden en appartementen, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Steegstraat 46-48 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073209 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.