Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Tilburgseweg 32-43

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073213
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073213

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden 6 boringen uitgevoerd en één profielput geplaatst. De boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich bevindt op een diepte vanaf 120 cm in het noordoosten en -westen, 50 à 90 cm in het zuiden. Eén boring leverde het restant van een podzolprofiel op. Verspreid over deze zone werden 4 verkennende archeologische boringen geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 5 m tussen de raaien en 6 m tussen de boringen in een raai. Boring 1 werd 4 meter opgeschoven naar het oosten door de aanwezigheid van bomen en dens struikgewas. De verkennende archeologische boringen werden geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 12 cm. Nadien werden alle ingezamelde monsters nat uitgezeefd op een zeef met maaswijdte van 1,91 mm. De zeefresten zijn onder een continue temperatuur van ca. 18°C gedroogd. Er is 1 vondst uit de late of postmiddeleeuwen aangetroffen.

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek werd afgeweken van het voorgestelde sleuvenplan. Het terrein was grotendeels open en vrij van obstakels, echter het huis ter hoogte van nr. 32 was nog niet gesloopt. Om die reden werd gekozen voor een extra sleuf die parallel langs het huis liep in plaats van erdoor. Alsook werd de sleuf die gepland werd ter hoogte van het huis wat verder doorgelegd naar het oosten. Tevens vond zich vooraan van nr. 42, in het noordwesten van het terrein een kelder van minstens ca. 2 m diep (dieper dan het archeologisch vlak), waardoor geopteerd werd om de sleuf pas te laten beginnen achter de kelder en deze in het oosten wat verder door te trekken. Er werd in totaal 558 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek, waarvan 72 m² bestond uit kijkvensters. De onderzochte oppervlakte komt overeen met 12,3 % van het plangebied. De ingemeten vlakhoogtes lagen gesitueerd tussen +25,3 en +26,3 m TAW, met hoogtes die stijgen richting het zuiden. Er werden in totaal drie profielen gezet, die verspreid liggen over het plangebied. Er werden geen relevante archeologische sporen noch vondsten geregistreerd. Er gebeurde geen staalname.

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., ADRIAENSEN J. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Poppel, Tilburgseweg 32-42: verslag van de resultaten, Rapport nr. 0547, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Tilburgseweg 32-42 (Ravels)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van de huidige bebouwing en de bouw van appartementen met ondergrondse parkeergarage, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch onderzoek en een proefsleuvenonderzoek.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Tilburgseweg 32-43 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073213 (Geraadpleegd op )