Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Antwerpsesteenweg 395

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073427
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073427

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek bestond uit 4 boringen die verspreid over het terrein werden uitgezet en uitgevoerd werden met een Edemanboor van 7cm diameter. Er werd slechts 1 type bodemprofiel aangetroffen nl. een Aap1, Aap2 en C horizont. Er zijn geen aanwijzingen dat het reliëf sterk gewijzigd is ten opzichte van het verleden. Vermits geen podzolbodem aangetroffen is, is de kans op de aanwezigheid van een steentijdsite zeer laag. De bodemgesteldheid bestaat uit een droge en matig droge zandbodem. De kans op een sporensite blijft mogelijk zodat een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd werd. Er werden vier werkputten (twee proefsleuven en twee kijkvensters) aangelegd. De proefsleuven lagen naast elkaar en hadden een
breedte van 2 m. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 107 en 190 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 24,50 en 23,67 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat het terrein afhelt naar het noorden toe. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 309,88 m². Dit is 8,16 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 136,08 m². Dit is 3,58 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 11,74 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones. Er werden twee bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine onderlinge verschillen. We hebben te maken met twee fasen van een beploegd akkerdek (Aap) met een gezamenlijke dikte van 70 tot 100 cm. In profiel 1 bevindt zich hieronder een lichtgrijze greppel van circa 30 cm diep. Onderaan beide profielen bevindt zich de C-horizont met gleyvlekken (Cg). In totaal werden er 26 sporen geregistreerd. Er werden geen vondsten aangetroffen en er gebeurde geen natuurwetenschappelijke staalname. 

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: BRUGGEMAN J., REYNS N. & GYESBREGHS D. 2021: Nota Westmalle (Malle) - Antwerpsesteenweg 395, Rapporten All-Archeo bvba 1108, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Antwerpsesteenweg 395 (Malle)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor woningbouw is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit laatste leverde archeologische sporen op uit de middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Antwerpsesteenweg 395 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073427 (Geraadpleegd op )