Gebeurtenis

Proefsleuven Lange Elzenstraat

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1073430
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073430

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden tien werkputten aangelegd. Door de diepte van het archeologisch vlak en de activiteiten op de werf ten
tijde van het proefsleuvenonderzoek was het niet mogelijk om kijkvensters aan te leggen. Naar aanleiding van een saneringszone diende het oorspronkelijke sleuvenplan gewijzigd. Alle sleuven hadden ter hoogte van het relevante archeologische niveau een breedte van 2 m. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 1,45 en 1,94 m onder het maaiveld of op een hoogte tussen 4,17 en 3,68 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat het terrein op sommige plaatsen dieper verstoord was dan op andere plaatsen. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 485,81 m². Dit is 10,84 % van de te onderzoeken zone. Er werden zeven bodemprofielen geregistreerd die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine onderlinge verschillen. Onder een of meerdere ophogingspaketten bevond zich een verstoord beploegd akkerdek met daaronder 1 of 2 lagen van een plaggenbodem. Onmiddellijk daaronder bevond zich de C-horizont.  In totaal werden er 42 sporen en 9 muren geregistreerd. Er werden geen vondsten aangetroffen en er gebeurde geen staalname.

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2021: Nota Antwerpen - Lange Elzenstraat, Rapporten All-Archeo bvba 1105, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lange Elzenstraat 33-35 (Antwerpen)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt is binnen het projectgebied een archeologische vooronderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd. Dit leverde enkel sporen op uit de nieuwe en nieuwste tijden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuven Lange Elzenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073430 (Geraadpleegd op )