Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Willebroek-stad

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073434
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073434

Beschrijving

Om het terrein te evalueren, werden 39 landschappelijke boringen uitgevoerd met een Edelmanboor van 7 cm diameter volgens een verspringend driehoeksgrid van 30 x 40 m. Er werd 1 vondst aangetroffen er er gebeurde geen staalname. Er zijn slechts 2 bodemtypes vastgesteld. Het eerste type bestaat uit een of meerdere opeenvolgende beploegde antropogene humus-A-horizonten met daaronder de C-horizont. In het 2de type bevindt zich onder de beploegde antropogene humus-A-horizont een opgebracht pakket. De onderliggende oudere plaggenbodem is dan niet verstoord. Hieronder bevindt zich de C-horizont. De afwezigheid van een plaggenbodem liet toe onmiddellijk verder te gaan met een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek werd uitgevoerd vooraleer de bestaande woningen gesloopt waren en aanwezige bomen gerooid werden. Het sleuvenplan diende hierop aangepast te worden. In totaal werden 33 proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd. De sleuven waren 2 tot 3 m breed. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 26 en 119 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 3,92 en 5,58 m TAW. Door middel van proefsleuven werd een oppervlakte opengelegd van 1506,53 m². Dit is 6,98 % van de te onderzoeken zone. Door middel van kijkvensters werd een oppervlakte opengelegd van 82,07
m². Dit is 0,54 % van de te onderzoeken zone. Dit betekent dat 7,36 % van de te onderzoeken zone onderzocht werd, ondanks de verschillende niet onderzoekbare zones. Er werden 21 bodemprofielen geregistreerd, die min of meer een gelijke bodemopbouw vertonen, met slechts enkele kleine
onderlinge verschillen. Het betreft steeds Ap, Aap of Aap1 en Aap2 horizonten onmiddellijk boven de C-horizont. In sommige werkputten was onder de Ap-horizonten een 50cm dik ophogingspakket aanwezig dat zelf boven een begraven ploeglaag lag. In totaal werden er 78 sporen en 12 vondsten geregistreerd. Er werd 1 houtskoolstaal ingezameld uit een kuil, dat echter niet gedateerd werd. 

Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: REYNS N. & BRUGGEMAN J. 2021: Nota Willebroek - Stad, Rapporten All-Archeo bvba 1135, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schuttersstraat, Doelstraat, Wipstraat, Begoniastraat (Willebroek)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonbouwproject, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit vooronderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Willebroek-stad [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073434 (Geraadpleegd op )