Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Vogelsanck

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073448
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073448

Beschrijving

Verspreid over het terrein werden in het aanbevolen boorgrid 22 landschappelijke boringen uitgezet met een Edelmanboor van 7 cm diameter. Er zijn geen archeologische sporen of vondsten waargenomen en er gebeurde geen staalname. 21 van deze boringen betrof een AC-bodemprofiel, 1 boring betrof een slecht bewaarde E- en Bs-horizont wat mogelijk wijst op een lokale depressie. De bodemsamenstelling is gekarteerd als Zbm en Zcm. De landschappelijke boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich net onder de bouwvoor bevindt, op een diepte vanaf 35 cm-mv tot 90cm-mv gaan. Vermits de kans op de aanwezigheid van een steentijdsite vrijwel nihil was, is meteen overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek.  In totaal zijn 9 parallelle proefsleuven met een NO-ZW oriëntatie met een breedte van 2 m aangelegd. In totaal werd 1.833 m2 onderzocht door middel van proefsleuven en enkele kijkvensters. Dit komt overeen met 11,85% van het plangebied. Verspreid over het terrein werden enkele profielputten aangelegd, waarvan 2 profielen werden geregistreerd. Beide vertoonden een A/C-profiel waarbij het gele dekzand meteen onder het 60 à 70 cm dikke plaggendek werd aangetroffen. Er werden in totaal 62 spoornummers uitgedeeld en er zijn 4 vondsten verzameld. Er gebeurde geen staalname. 

Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: KEERSMAEKERS E. & VERRIJCKT J. 2021: Nota Malle, Vogelsanck: verslag van de resultaten, Rapport nr. 0566, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vogelsanck (Malle)
Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De weinig archeologische sporen waren echter zeer slecht bewaard en bevonden zich aan de rand van het projectgebied.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Vogelsanck [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073448 (Geraadpleegd op )