Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Monnikenveld

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, landschappelijk booronderzoek
ID
1073624
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073624

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek bestond uit 7 boringen verspreid over het terrein volgens een aangepast driehoeksgrid, gezet met een Edelmanboor van 7cm diameter. De boringen reikten tot minimum 40cm in de C-horizont. In 5 boringen was een Ap1-Ap2-C-bodemprofiel aanwezig terwijl in 1 boring een A-C-bodemprofiel zichtbaar was. De 5de boring stuitte op puin. De boorkernen zijn niet gezeefd en er gebeurde geen staalname. Er zijn geen vondsten geregistreerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 7 parallelle sleuven met NNW-ZZO oriëntering en een breedte van 1,80m uitgegraven. De zone van de geplande werken is ca. 6348m² groot. Hiervan werd ca. 656,8m² (10,3%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 62m² (1%) door middel van kijkvensters. Relevante delen van de putwandprofielen werden opgeschoond en geregistreerd als referentieprofiel. In totaal werden vijf referentieprofielen geplaatst, verspreid over het gehele terrein. De proefsleuven werden aangelegd op één archeologisch niveau, namelijk de C-horizont. Deze bevond zich ca. 40 tot 75cm onder het huidige maaiveldniveau. In het noordoosten bevond de C-horizont zich op ca. +6,5m TAW, in het zuidoosten op ca. +6,7m TAW, in het zuidwesten op ca. +6,8m TAW, in het noordwesten op ca. +6,5m TAW en centraal op ca. +6,6m TAW. Er zijn geen sporen noch vondsten aangetroffen en er gebeurde geen staalname. 

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 29-04-2021

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. & DEBRABANDERE S. 2021: Nota Jabbeke Monnikenveld. Verslag van de resultaten. 2020.195, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum: 2021


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Monnikenveld (Jabbeke)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er zijn geen relevante archeologische sporen of vondsten waargenomen.