Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Haarsnijderslaan

proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1073701
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073701

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek werd gebruik gemaakt van een edelmanboor met een diameter van 7 cm. Het plangebied is respectievelijk 3 786 m² en 1 857 groot, om die reden worden negen boringen voor op gesteld. De boordichtheid is hierbij 627 m² per individuele boring. De boorkernen werden niet gezeefd, er zijn geen vondsten waargenomen en er gebeurde geen staalname. Rond de boringen die de aanwezigheid van een B-horizont aantoonden, is een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd bestaande uit 12 boringen. Er zijn geen vondsten waargenomen en er gebeurde geen staalname. Om een evaluatie te maken van het archeologische potentieel van het terrein, werd gebruik gemaakt van het systeem van continue proefsleuven. In totaal werden zes sleuven aangelegd, telkens met een breedte van 2,5 m. De afstand tussen de assen van de sleuven bedroeg telkens maximaal 15 m. De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 5 556,52 m². Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 716,76 m² of 12,90 % onderzocht. De centrale zone die volledig verstoord was door recente bebouwing, werd niet opgenomen in het proefsleuvenonderzoek. Binnen het projectgebied werd een aardkundig referentieprofiel aangelegd, waarbij dieper werd gegaan dan het archeologische vlak, teneinde een beter inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Er gebeurde geen staalname en er zijn geen vondsten geregistreerd.

Auteurs :  Erfpunt
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN NESTE T. 2021: Nota Lokeren-Haarsnijderslaan 2020. Landschappelijk en verkennend archeologisch booronderzoek, Rapporten van Erfpunt-team Onderzoek 191 (1), Sint-Niklaas
Type: literatuur
Datum:

Bron: VAN NESTE T. & LAUWERS B. 2021: Nota Lokeren-Haarsnijderslaan 2021. Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt-team Onderzoek 191 (2), Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Haarsnijderslaan (Lokeren)
Naar aanleiding van de bouw van een brandweerkazerne is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Dit vooronderzoek bracht geen relevante archeologische sporen aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Haarsnijderslaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1073701 (Geraadpleegd op )