Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Vianebaan 36

landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1074092
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074092

Beschrijving

In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. Dit onderzoek werd uitgevoerd op woensdag 21 april 2021. Er werden vier boringen geplaatst. De meeste boorsequenties vertonen een verbruiningshorizont onder het teelaardepakket. Onder deze horizont werd de C-horizont aangeboord. Op basis van het landschappelijk booronderzoek kan de kans op het aantreffen van in situ bewaarde steentijdsites zeer laag worden ingeschat. Er werd dan ook geen verder archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Gezien geen verstoorde zones werden aangeboord, kunnen archeologische sites met grondsporen een gunstige bewaring kennen. Er diende aldus wel nog een proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd.

Dit vooronderzoek met ingreep in de bodem vond plaats op woensdag 19 mei 2021. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van drie oost-west georiënteerde proefsleuven. Dit plan werd volledig gevolgd. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 3291m². Hiervan werd ca. 341,2m² (10,4%) onderzocht door middel van proefsleuven en ca. 48,1m² (1,5%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee net niet (11,9%) behaald. Toch kon een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel van het plangebied, dat in dit geval negatief bleek te zijn.

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONYEYN P. & DEBRABANDERE S. 2021: : Nota Galmaarden Vianebaan. Verslag van resultaten, Moerbeke-Waas
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Vianebaan 36 (Galmaarden)
Archeologisch vooronderzoek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Vianebaan 36 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1074092 (Geraadpleegd op )