Gebeurtenis

Opgraving Herentalsstraat 63-69

palynologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen
ID
1075339
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075339

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 15 juli 2019 en 27 augustus 2019.  Het terrein werd ingedeeld in drie werkputten. Werkputten 1 en 2 zijn die delen van het onderzoeksgebied waar geen bewaring in situ mogelijk was. Zij werden geselecteerd voor een opgraving. Werkput 1 ligt in de
noordoosthoek van het onderzoeksgebied en werkput 2 in het westen grenzend aan de Herentalsstraat. Voor de overige delen van het terrein werd bewaring in situ nagestreefd. Het gaat om de volledige onderzoekszone, met uitzondering van werkputten 1 en 2. De afgraving werd opgevolgd en de zichtbare muurresten werden geregistreerd in vlak 1.
Werkput 1 heeft een beperkte oppervlakte van ca. 30 m2. Het eerste vlak werd aangelegd tot 0,5 m van de westelijke scheidingsmuur. Om veiligheidsredenen werd het tweede vlak aangelegd op 1,5 m van de scheidingsmuur. In werkput 1 werden sporen geregistreerd op 6 niveaus. In vlak 5 en vlak 6 werden enkel nog het diepere kleibassin WA151 en afvalkuil KU150 in kaart gebracht. In werkput 1 werden twee profielkolommen
geregistreerd.
Werkput 2 heeft een oppervlakte van krap 80 m2 en is 4,7 m breed en 16,8 m lang. Werkput 2 werd verdeeld in een westelijk deel en een oostelijk deel door de vulling van kelder KE48. Er werden in werkput 2 sporen geregistreerd op 9 niveau’s. In het oostelijke deel van werkput 2 werden drie tussenvlakken aangelegd waarbij enkel een aantal nieuwe sporen werden geregistreerd. Het gaat om vlakken 2, 4 en 6. Bij het opmaken van de
plannen werd vlak 6 uit het westelijke deel van werkput 2 samen uitgewerkt met vlak 7 in het oostelijk deel van de werkput, en algemeen benoemd als het syntheseplan van vlak 7. Dit plan geeft op die manier voor werkput 2 een zinvol overzicht van alle sporen ter hoogte van de top van de natuurlijke bodem, net onder de begraven akkerlaag. Vlakken 8 en 9 omvatten een plaatselijke registratie van enkele diepere spoorcomplexen. In werkput 2 werden vier profielkolommen geregistreerd.Er werden door de assistent-aardkundige twee relevante profielen geselecteerd en beschreven volgens de bepalingen opgenomen in de Code Goede Praktijk. De ligging van de profielen is zo gekozen dat zij toelaten een goed zicht te krijgen op de bodemkundige en stratigrafische opbouw van de site.
Alle vondsten, andere dan bouwkeramiek, aangetroffen tijdens de aanleg van het vlak en het couperen van de sporen werden ingezameld. Er vond tijdens het terreinwerk geen selectie van deze vondstcategorieën plaats. Van de verschillende muren en vloeren die werden geregistreerd werd telkens minstens één baksteen of vloertegel ingezameld om een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte bouwmaterialen mogelijk te maken.
Het inzamelen van stalen beantwoordt aan de generieke bepalingen opgenomen in de op het moment van uitvoering geldende Dode van Goede Praktijk. Bijzondere aandacht ging uit naar stalen die aangewend kunnen worden voor natuurwetenschappelijke datering, zoals 14C op organische materialen als houtskool of bot die zich in situ bevinden en waarvan de kans reëel is dat zij zich niet intrusief of residueel in de context bevinden. Uit paalkuil PK243 werden monsters genomen met het oog op datering en mogelijk de reconstructie van het landschap. Er werden bij de opgraving geen natte contexten aangetroffen die een goede bewaring van niet-verkoolde organische resten kunnen garanderen

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Fodio bvba

Bronnen

Bron: De Beenhouwer J. & M. Arckens 2021: Turnhout Herentalsstraat 63-69. Eindverslag van een opgraving, Wijnegem.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Herentalsstraat 63 (Turnhout)
De opgraving bracht heel wat informatie aan het licht over de bewoning in de late middeleeuwen en in de nieuwe tijd in het onderzoeksgebied, op korte afstand van het stadscentrum, ongeveer 350 m ten zuiden van de Grote Markt.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Herentalsstraat 63-69 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075339 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.