Gebeurtenis

Werfbegeleiding Sacramentstraat

metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1075354
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075354

Beschrijving

Op de vergadering van 18 april 2019  werd de algemene werkwijze, de praktische planning van de opgraving, het grondverzet en de grondafvoer besproken. Er werd ook meegedeeld dat de hoofdrioleringsbuis in het noorden niet op een diepte van 2,7 m geplaatst zou worden, maar op een diepte van 1,3 m. Op de locatie van de geplande parking diende er ook een opvolging te gebeuren. Wel werd verwacht dat de archeologische lagen bij de parking niet aangesneden zouden worden.
De opvolging van de werkzaamheden ter hoogte van de parking vond plaats op 30 april 2019. De werfbegeleiding werd uitgevoerd volgens de strategie, de methoden en technieken die werden beschreven in de Nota Tongeren, Sacramentstraat. Aanleg van een parking. DEEL 2: Programma van maatregelen (ID 9633). Het vlak werd aangelegd op een diepte van slechts 40 cm onder het maaiveld, in een recente ophogingslaag. Bijgevolg werden er dus geen archeologische sporen aangesneden. Het aangelegde vlak bevond zich in het noorden op een hoogte van 101,04 m TAW en in het zuiden op 101,11 m TAW.
De volgende werfvergadering vond plaats op 2 mei 2019. Op deze vergadering werden er afspraken gemaakt met betrekking tot de praktische planning van de archeologische werfbegeleiding van de rioleringssleuf, die een week later van start zou gaan. De rioleringssleuf werd aangelegd op 9-10 mei en 13-15 mei. Het Programma van maatregelen zoals omschreven in de goedgekeurde nota (ID 9633) voorzag in een opgraving in één samenhangende werkput die uit minstens twee vlakken zou gaan bestaan. Er kon echter slechts één archeologisch vlak aangelegd worden over de volledige oppervlakte, omdat het wegens de aard van de werken niet mogelijk was om meerdere vlakken aan te leggen. Het aangelegde vlak bevond zich op een diepte van respectievelijk 1,12 m onder het nulpunt (= 100,58 m TAW) in het noorden en 1,6 m onder het nulpunt (= 98,7 m TAW) in het zuiden. De twee profielwanden van de sleuf werden over de volledige afstand manueel geregistreerd. De aangetroffen sporen in het vlak werden niet gecoupeerd en bleven in situ bewaard. Binnen de werkput werden verschillende recentere verstoringen aangetroffen, veroorzaakt door funderingen voor de voormalige oprit of door nutsleidingen die zich tot voor kort op het terrein bevonden. De rioleringssleuf was ca. 120 m lang en ca. 1,15 m breed.
Bij de opgraving werd doorlopend een metaaldetector (Garrett ACE400i) gebruikt door het opgravingsteam. Het opgravingsvlak werd aangelegd met een 21 ton kraan met een platte bak. 

Vondsten werden handmatig verzameld in het aangelegde vlak. Er werden enkele stalen van het verplaatste tertiaire witte zand genomen voor eventueel verder onderzoek. Er werden ook stalen genomen voor micromorfologisch onderzoek, zodat deze beschikbaar zijn voor toekomstig onderzoek naar de oorsprong en wijze van verplaatsing van het tertiaire zand op de quartaire leem in het noorden van Tongeren. Omdat tijdens het onderzoek slechts over een klein deel van de oppervlakte de moederbodem werd bereikt, en de vrijgelegde sporen niet werden opgegraven, is het onmogelijk om een gedeelte af te bakenen dat ‘archeologievrij’ is. Bijgevolg zijn in het volledige gebied waar de werfbegeleiding werd uitgevoerd nog sporen in situ bewaard.

Bron: De Winter N. & Willem Vanaenrode 2021: Eindverslag Tongeren, Sacramentstraat. Archeologische werfbegeleiding van de aanleg van een riolering en van een parking, Tongeren.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Bronnen

Bron: DE WINTER N. & W. VANAENRODE 2021: Eindverslag Tongeren, Sacramentstraat. Archeologische werfbegeleiding van de aanleg van een riolering en van een parking, Tongeren.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sacramentstraat (Tongeren)
De archeologische werfbegeleiding werd uitgevoerd naar aanleiding van het aanleggen van een nieuwe riolering en de aanleg van een parking, die deel uitmaakten van de vernieuwing van het scholencomplex BS Merlijn aan de Sacramentstraat in Tongeren (prov. Limburg). Bij de werfbegeleiding ter hoogte van de rioleringssleuf werd machinaal één archeologisch vlak aangelegd, waarbij sporen uit de Romeinse periode werden aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Werfbegeleiding Sacramentstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075354 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.