Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Ellestraat 83

landschappelijke profielputten, landschappelijk booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1075623
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075623

Beschrijving

Binnen het plangebied werden 6 boringen geadviseerd volgens het te hanteren boorgrid (Code van Goede Praktijk). Alle boringen konden op de vooropgestelde plaats worden uitgevoerd. Om de bodemopbouw beter in kaart te brengen, werd er op het terrein beslist om een extra boring te plaatsen onderaan de opgehoogde zone (br 7). Het booronderzoek is uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. De bodemstalen zijn beschreven conform de methode volgens Databank Ondergrond Vlaanderen. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen.

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek op 25 november 2021 diende afgeweken te worden van het voorgestelde sleuvenplan. Het deel van het onderzoeksgebied dat na het landschappelijk booronderzoek werd toegevoegd aan het onderzoeksgebied, was niet toegankelijk. Verder kon het vooropgestelde proefsleuvenplan wel aangehouden worden. Er werd vermoedelijk een pakket van colluvium afzetting aangetroffen. Hierdoor werd geopteerd om de proefsleuven in twee vlakken aan te leggen. Er werd één vlak aangelegd op het colluvium gezien dit als archeologisch leesbaar niveau mag behandeld worden. Het tweede vlak werd aangelegd in de top van de Bt-horizont, gezien dit een natuurlijk gevormde afzetting is waarin sporen kunnen worden aangetroffen. In totaal werd er 556 m² aan proefsleuven aangelegd. Deze werden aangevuld met drie kijkvensters met een totale oppervlakte van 80 m². In totaal werd er 636 m² oftewel 15,3 % van het terrein onderzocht.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: VAN EYCK B. & VERRIJCKT J. 2022: Nota landschappelijk bodemonderzoek, proefsleuven Zwevegem, Ellestraat 83: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0879, Beerse.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ellestraat 83 (Zwevegem)
Archeologisch vooronderzoek naar aanleiding van geplande werken leverde geen archeologisch relevante sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Archeologisch vooronderzoek Ellestraat 83 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1075623 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.