Gebeurtenis

Opgraving Oudeweg II

materiaalstudie, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen
ID
1076414
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076414

Beschrijving

De opgraving werd uitgevoerd in het voorjaar van 2018 door middel van 6 parallelle werkputten (WP). De aangetroffen bodemsporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Deze werden vervolgens gecoupeerd om de diepte, aard en bewaringstoestand te achterhalen. Van bepaalde sporen werd het aangetroffen houtskool ingezameld en/of werden stalen genomen om deze te onderzoeken op de aanwezigheid van macroresten. De sporen werden bijkomend met een metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metalen voorwerpen.

Artefacten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. Structuren werden, voor zover ze reeds op het terrein herkend werden, ook als zodanig gefotografeerd. Overzichtsfoto’s van het vlak werden ook genomen met behulp van een GoPro.

Bij het opgraven van de waterput is rekening gehouden met de hoge grondwaterstand. Nadat alle sporen in de zone rondom de waterput volledig waren onderzocht, werd er een bronbemaling geplaatst om de ondergrond droog te zuigen. Van de aangetroffen waterput werden bulkstalen
genomen van de schachtvulling, alsook pollenstalen en een deel van het hout werd bemonsterd. 

De contouren van de werkputten, de locatie van de profielputten, de sporen, de verstoringen en de maaiveldhoogtes werden ingemeten met behulp van een iSpace (Fig. 1.30), aangevuld met een GPS.

In totaal werd een oppervlakte van 17 200 m² onderzocht. Dit betreft niet het volledige projectgebied (ca. 19 882 m2). De verstoorde en/of vervuilde zones konden niet worden opgegraven. Vooral het aanwezige puin afkomstig van opgebroken verhardingen en gewapend beton belemmerde de aanleg
van de werkputten in deze zones. Ter hoogte van de omvangrijke verstoring in het zuidwesten vormde de aanwezigheid van o.a. koolwaterstoffen een gezondheidsrisico. Het gaat namelijk om een redelijk zware tot zeer zware vervuiling. Het niet onderzoeken van deze gekende stortplaats was reeds op voorhand overeengekomen met Agentschap Onroerend Erfgoed.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Bronnen

Bron: Van den Bruel L. , J. Van Roy, W. van der Meer, N. Van Liefferinge, W. Decramer 2022: Archeo-rapport 539 De archeologische opgraving aan de Oudeweg te Bocholt (KMO-zone), Tienen.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Oudeweg (Bocholt)
Algemeen kan gesteld worden dat aan de Oudeweg een kleine (inheems) Romeinse nederzetting werd opgegraven. De voornaamste bestaansreden van de nederzetting was de landbouw, waarschijnlijk bestaande uit een combinatie van akkerbouw en veeteelt. De nederzetting wordt gedateerd in de vroeg- en midden-Romeinse periode, met de tweede helft van de 2e eeuw als uiterste grens.Twee structuren (hoofd- en bijgebouw) liggen geïsoleerd in het zuiden van het projectgebied en lijken met een mogelijke datering in de late ijzertijd iets ouder te zijn.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Oudeweg II [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076414 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.