Gebeurtenis

Archeologische opgraving Faliestraat

anthracologisch onderzoek, radiokoolstofdatering, archeomagnetische datering, archeologische opgravingen
ID
1076570
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076570

Beschrijving

Het projectgebied situeert zich aan de Faliestraat, vlakbij de splitsing met de Hazestraat. De opgravingszone betreft enerzijds grasland gelegen achter een boerderij gebouwd in de jaren ‘40 van de vorige eeuw, anderzijds akker. Het grasland heeft lang als moestuin gediend. In totaal is het onderzochte gebied 2320m² groot.

De werken gingen van start op 28 mei 2015 en eindigden op 26 juni 2015. De opgraving werd uitgevoerd in extreem droge en warme omstandigheden. Dit betekent voor een leembodem een zeer snelle uitdroging met slechte zichtbaarheid van de sporen tot gevolg. Om dit tegen te gaan, werden de sporen regelmatig bevochtigd en afgedekt. Daarnaast werd de leesbaarheid van de grondsporen bemoeilijkt door de aanwezigheid van een dikke B-horizont. Het archeologisch vlak diende diep genoeg te worden aangelegd. Enkele aardewerkconcentraties bevonden zich echter reeds in de B-horizont waardoor op deze plaatsen het vlak hoger kwam te liggen. In het noordoosten, het deel nabij de boerderij, lag een grote verstoorde zone. Het betreft kuilen met erg recent afval. Hierdoor werd in samenspraak met de bouwheer en het agentschap een klein deel van het afgebakende terrein niet verder onderzocht.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut voerde onderzoek uit op twee ovens in functie van archeomagnetische studie. De resultaten hiervan waren nog niet beschikbaar bij het uitwerken van het basisrapport. Er zijn enkele dateringen uitgevoerd door middel van de 14C-methode door het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. Een kleistaal en twee stukjes aardewerk zijn geanalyseerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen/de Belgische Geologische Dienst). Het anthracologisch onderzoek werd uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. De resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek zijn opgenomen als bijlage bij voornoemd rapport.

Voor het afgraven is gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de sporen zichtbaar werden (ca. +94m TAW in het westen en +94,60m TAW in het oosten). Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de leidinggevende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen.

Auteurs: Vanholme, Nele
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: VANHOLME N. 2016: Archeologische opgraving Sint-Maria-Oudenhove Faliestraat (prov. Oost-Vlaanderen). Basisrapport, Rapport 2016/20, Ingelmunster.
Type: literatuur
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Faliestraat (Zottegem)
De opgraving leverde een beperkt aantal sporen op, maar met grote archeologische waarde. Naast enkel postmiddeleeuwse grachten en kuilen gaat het in hoofdzaak om sporen die wijzen op Romeinse occupatie in de pre-Flavische en Flavische periode. Slechts één gracht kan ouder worden gedateerd en is vermoedelijk aangelegd in de late ijzertijd of vroeg-Romeinse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologische opgraving Faliestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076570 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.