Gebeurtenis

Opgraving Kronenburgstraat 36

archeologische opgravingen
ID
1076621
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076621

Beschrijving

De aanleiding voor deze opgraving was de renovatie van de vloer en aanleg van een kelderverdieping aan de Kronenburgstraat 36 te Antwerpen. Het terrein kent een zeer hoog archeologisch potentieel. Omwille van de diepte van de geplande werken, zou er geraakt worden aan de mogelijk aanwezige 16de-eeuwse stadsomwalling.

Na een stabiliteitsstudie bleek echter dat er ter hoogte van het plangebied instabiele grond aanwezig is, waardoor er zwaar gefundeerd zou moeten worden en bijgevolg de kosten aanzienlijk zouden verhogen. De plannen werden vervolgens aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting. In plaats van een bijna volledige onderkeldering werd er besloten om enkel nog het vloerniveau te verwijderen, en op beperkte schaal funderingen, een liftput en drie putten te voorzien. Dit alles had slechts een zeer lokale impact.

Gezien de putten toch diep zouden reiken en er een opgraving werd geadviseerd, werd beslist om het verwijderen van de bestaande vloer nog steeds archeologisch op te volgen, evenals te voorzien in de archeologische registratie van de omvangrijkere putten voor nutsvoorzieningen en de liftput. De kans was echter klein dat er nog een duidelijk zicht op de mogelijk als gracht te interpreteren laag verkregen zou worden. Op basis van de inzichten verkregen uit de archeologische opgraving van de diepere putten, werd op basis van voortschrijdend inzicht van de erkend archeoloog beslist dat het archeologisch opgraven van de ondiepe, lokale funderingssleuven en putjes van 75 x 75 cm, niet noodzakelijk was gezien deze volledig binnen de verstoorde pakketten vielen qua verstoringsdiepte. Bovenstaande in acht nemend, werd de opgraving tweeledig uitgevoerd:
- Het verwijderen van de bestaande vloeren gebeurde onder begeleiding van een archeoloog. Indien hierbij oudere, archeologisch relevante niveaus aan het licht kwamen, werden deze volledig archeologisch geregistreerd conform de Code van Goede Praktijk.
- Bij de aanleg van de voorziene putten werd voorzien in een volledige archeologische opgraving.

Auteurs: Pepermans, Jeska; Nuyts, Timothy; Bouckaert, Kevin; Vermeersch, J; Verrijckt, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: Pepermans J., Bouckaert K., Nuyts T., Vermeersch J. & Verrijckt J. 2022: Antwerpen Kronenburgstraat 36: Eindrapport van een archeologische opgraving ter hoogte van de Haringrokerij te Antwerpen, Beerse.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kronenburgstraat 36 (Antwerpen)
De aanleiding voor dit onderzoek was de renovatie van de vloer en aanleg van een kelderverdieping aan de Kronenburgstraat 36 te Antwerpen. Aangezien de geplande werken in een latere fase sterk in oppervlakte en diepte verminderd zijn, werd ook de opgraving sterk beperkt.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Opgraving Kronenburgstraat 36 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076621 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.