Gebeurtenis

Opgraving Groeningenlei

vlakdekkende opgravingen, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, palynologisch onderzoek, archeologische opgravingen
ID
1076734
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076734

Beschrijving

De vlakdekkende opgraving aan de Groeningenlei in Aartselaar werd uitgevoerd naar aanleiding van geplande rioleringswerken in de omgeving. Het terrein bleek archeologisch potentieel te hebben, onder meer gezien de landelijke ligging en het feit dat er nog geen verstorende bodemingrepen hadden plaatsgevonden. Dit leidde tot een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven. Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek had er echter reeds een afgraving plaatsgevonden waardoor de bewaring van het archeologische bodemarchief waarschijnlijk aangetast was. Toch leverde het proefsleuvenonderzoek nog verschillende archeologische sporen op, waaronder restanten van een middeleeuws woonerf. Vervolgens werd een vlakdekkende opgraving geadviseerd voor deze zone van het projectgebied. Deze leverde naast natuurlijke sporen en recente verstoringen 117 sporen van antropogene oorsprong op. Het archeologisch sporenbestand viel uiteen in greppels, paalkuilen, kuilen, waterkuilen en/of waterputten. Het merendeel van deze sporen was echter ondiep bewaard, wat gerelateerd is aan de eerdere afgraving van het terrein.

Omdat het onderzoeksgebied al grotendeels afgegraven was, waren bepaalde voorzorgsmaatregelen noodzakelijk om verdere verstoring en/of compactie te vermijden. Daarom werd de opgraving uitgevoerd met een kleine kraan van 8 ton in droge omstandigheden. Het vlak werd onder permanente begeleiding van een erkend archeoloog aangelegd. Rekening houdend met grondverzet werd het onderzoeksgebied in acht ongelijke werkputten verdeeld. In eerste instantie werd de diepst afgegraven zone in het zuiden van het projectgebied onderzocht (WP 1-3). Vervolgens werd de zone ter hoogte van de tijdens het vooronderzoek aangetroffen afbuigende greppel onderzocht (WP 4-7). Hier werd een hogere densiteit aan sporen verwacht die mogelijk deel zouden uitmaken van een (vol-)middeleeuws erf. Ten slotte werd de resterende zone opengelegd (WP 8).

Het natuurwetenschappelijk onderzoek omvatte radiokoolstofdateringen, pollenonderzoek en dendrochronologisch onderzoek.

Auteurs: Lamberts, Melissa
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Bronnen

Bron: Lamberts M. 2022: Archeologische opgraving t.h.v. de Groeningenlei te Aartselaar. Eindverslag, ABO Archeologische Rapporten 1473, Aartselaar.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Relaties

Heeft als voorganger


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Groeningenlei (Aartselaar)
Aan de Groeningenlei werd een volmiddeleeuws woonerf aangesneden, met een onvolledige bootvormige huisplattegrond en twee vierpalige spiekers. Deze bevonden zich, samen met andere (paal)kuilen en een waterkuil, binnen een zone die werd afgebakend door een afbuigende greppel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Groeningenlei [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076734 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.