Gebeurtenis

Proefsleuven Ooststatiestraat

opgravingen vanuit wetenschappelijke vraagstelling, materiaalstudie, metaaldetectie
ID
1076941
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076941

Beschrijving

Op basis van de toelatingsaanvraag die werd opgesteld en goedgekeurd in 2021 werden binnen het plangebied vier proefsleuven dwars op het reliëf aangelegd. De werkputten werden uitgevoerd op de voorziene locaties en met de voorziene oriëntatie. Tijdens het onderzoek zijn er drie kijkvensters aangelegd.

Het eerste kijkvenster werd aangelegd in het noorden van werkput 1. In het noorden van de werkput werd namelijk een spoor aangesneden waarvan we vermoeden dat het een gracht zou zijn. De werkput werd hier in westelijke richting uitgebreid. Omwille van de zeer beperkte ruimte was het niet
mogelijk om het kijkvenster verder uit te breiden naar het noorden, oosten of noordwesten.

Daarnaast zijn er twee kijkvensters aangelegd in werkput 3. In het noorden van de proefsleuf werden enkele duidelijke paalkuilen opgemerkt. De werkput werd hier aan weerszijde uitgebreid.

Vervolgens is er een kijkvensters aangelegd ter hoogte van spoor S301. Tijdens het onderzoek viel op dat deze gracht, ondanks dat deze duidelijk herkenbaar was en toch niet smal was, niet voorkwam in de aangrenzende proefsleuven. Om meer informatie te bekomen over deze gracht, werd ze gevolgd in noordoostelijke richting. Na circa 8 à 10 m werd er een stuk plastic aangetroffen in de gracht. Dit indiceert een recente datering waardoor het zinloos was om dit verder te onderzoeken.

Bij de aanleg van het vlak werd een metaaldetector ingezet, er werden twee positieve signalen opgevangen in de sporen S215 en S306 tijdens het onderzoek. In het eerste geval ging het om een fragment van een hout- of kolenkachel, in het tweede geval ging het om een stukje
prikkeldraad. Op het einde van de veldwerkdag werden alle verkleuringen/sporen nogmaals extra gecheckt. Dit leidde tot op heden in een negatief resultaat.

Voor het afgraven werd gebruikt gemaakt van een 15 tons rupskraan met een platte graafbak van 1,80 m breedte (Van Eycken Trans). De bodem werd hierbij laagsgewijs afgegraven. Het onderzoeksvlak werd aangelegd in de top van de natuurlijke moederbodem, tevens ook het hoogst leesbare niveau. Het onderzoeksvlak is hierbij waar nodig manueel met de schop bijgeschaafd.

Het vlak en alle sporen zijn gefotografeerd en digitaal ingetekend. De foto’s werden genomen met een Nikon Coolpix AW 150. Het digitaal inmeten geschiedde door een GPS van het type Trimble R6. Alle werkputten zijn ingemeten in Lambert-72 coördinaten.

Verspreid over het plangebied zijn drie profielkolommen aangelegd. Deze zijn allemaal gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven. De bovenzijde is in alle profielenkolommen is het maaiveld, het moedermateriaal vormt de onderzijde van de profielput. Nadien zijn er nog enkele coupes geplaatst tegen de wanden van de werkputten waardoor er nog bijkomende profielen (S105 en S109) gedocumenteerd werden.

De diepte van elk vlak ten opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de Tweede Algemene waterpassing (TAW).

Een selectie van sporen binnen de proefsleuven zijn gecoupeerd, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven. In totaal zijn er negen coupes over negen sporen geplaatst, wat ongeveer 15 % uit maakt van het totale sporenspectrum. Daarnaast werd er een boring geplaatst in de gracht S107 om de diepte hiervan te bepalen. Er is bewust gekozen om hier geen coupe op te zetten. Het spoor kon namelijk niet volledig worden vrij gelegd omwille van de beperkte ruimte en hierdoor zou er mogelijk te veel schade worden berokkend aan het archeologisch relevante niveau.

Auteurs: Deville, Tom
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Bronnen

Bron: Deville T. & S. Houbrechts 2022: Ooststatiestraat te Kontich – Gemeente Kontich Vooronderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen, Hasselt.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Ooststatiestraat (Kontich)
Binnen de grenzen van het plangebied werden kuilen, paalkuilen en greppels uit de Romeinse tijd of later aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Proefsleuven Ooststatiestraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1076941 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.