Gebeurtenis

Opgraving Sint-Maartensplein

metaaldetectie, palynologisch onderzoek, dendrochronologisch onderzoek, archeozoölogisch onderzoek, fysisch-antropologisch onderzoek, controle van werken, archeologische opgravingen
ID
1077023
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077023

Beschrijving

Tijdens de geplande ontwikkelingen binnen het projectgebied blijft het ‘originele’ huis van Hamme bewaard. Hierbinnen worden een aantal appartementen voorzien. Echter zijn hierbij beperkte bodemingrepen nodig om de bestaande riolering te vervangen. Hierbij worden mogelijke middeleeuwse ophogingslagen en structuren aangesneden en is het bodemarchief bijgevolg ook bedreigd. Er werd hier bijgevolg geopteerd om het archeologische bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken tijdens een werfbegeleiding ter hoogte van de bodemingrepen binnen de contouren van het huis van Hamme. Voor de geadviseerde zone uit het proefputtenonderzoek werd een vlakdekkende opgraving als meest geschikte onderzoeksmethode naar voor geschoven. Deze opgraving vond plaats tussen 6 juli en 5 augustus 2020. Gedurende 15 werkdagen werd de opgraving in deze zone uitgevoerd. Op 20 en 21 augustus 2020 werd eveneens een sloopbegeleiding uitgevoerd waarbij de zones van de onderschoeiing werden afgegraven en de massieven tot op het werkniveau van de parkeerkelder werden afgebroken. Aangezien het palenplan aangepast ging- worden, werden de massieven niet in hun geheel uitgebroken. De opgravingsvlakken werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 15 ton met een gladde graafbak van 1,8 m. De opgraving werd zo aangevat dat de volledige op te graven zone als één werkput geregistreerd werd. In quasi alle delen van de werkput werden vier vlakken aangelegd. Omwille van de veiligheid werden de dieperliggende vlakken ook iets kleiner uitgegraven, om op deze manier een getrapte uitgraving mogelijk te maken. Omwille van problemen met grondstockage kon niet de volledige advieszone opgegraven worden zoals afgebakend in het PVM. De zone voor de wadi’s net buiten de parkeerkelder en de zone voor de inrit werden niet opgegraven. De totale oppervlakte van deze zone was ca 170 m² groot. Elk relevant spoor werd bemonsterd, zodoende de wetenschappelijke onderzoeksvraagstellingen beantwoord kunnen worden. Zo werden op de stalen een palynologisch, dendrochronologisch en macrobotanisch onderzoek uitgevoerd. De inhumaties die werden gevonden werden geanalyseerd onder vorm van een fysisch antropologisch onderzoek. De dierlijke resten ondergingen een archeozoölogisch onderzoek. 

Auteurs: Van Remoorter, Olivier
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Bronnen

Bron: VAN REMOORTEN O. e.a. 2022: Eindverslag opgraving Brugge-Sint-Maartensplein, BAAC Vlaanderen Rapport ,2073, Gent.
Type: eindverslag (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sint-Maartensplein 6 (Brugge)
Naar aanleiding van een herbestemmingsproject werden enkele proefputten onderzocht aan het Sint-Maartensplein te Brugge. Hierbij werden vier proefputten onderzocht. Daarna volgde een opgraving.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Opgraving Sint-Maartensplein [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1077023 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.