Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Henri Dunantstraat

landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten i.f.v. sporensites
ID
1080739
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080739

Beschrijving

Voor het landschappelijk booronderzoek zijn 8 boringen gezet ter hoogte van de aan te leggen buffergracht en 9 boringen ter hoogte van het terrein voor grondverbetering. In de zone rond de buffergracht zijn de boringen in een raai geplaatst met een tussenafstand van 25 meter. Ter hoogte van het terrein voor grondverbetering is een verspringend grid van 25 bij 30 meter gehanteerd.

Voor het verkennend archeologisch booronderzoek werden in de zone van de buffergracht 14 boringen geplaatst en 41 in de zone voor grondverbetering.

Na de uitvoering van zowel het landschappelijk booronderzoek als het verkennende archeologisch booronderzoek werd beslist de geplande bodemverbeterende werkzaamheden niet meer uit te voeren. Binnen dit deel van het plangebied worden dan ook geen bodemverstorende werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van deze beslissing, werd besloten om het proefsleuvenonderzoek binnen deze zone dan ook niet verder uit te voeren. In de zone van de buffergracht werden 3 proefsleuven aangelegd. Aan de zuidoostelijke zijde van werkput 2 werd een kijkvenster aangelegd. In totaal werd ca. 170 m2 onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met ca. 11,9% van de totale oppervlakte van het deelgebied van de buffergracht (in totaal 1.423 m2).

Auteurs: Van Eyck, Bart; Pauman, Dries
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Bronnen

Bron: HEBINCK K., PAUMAN D., VAN EYCK B. & VERRIJCKT J. 2023: Nota landschappelijk bodemonderzoek, verkennend booronderzoek, en proefsleuvenonderzoek Lanaken, Henri Dunantstraat: Verslag van Resultaten. Verrijckt Rapport 1262.
Type: nota (archeologieportaal)
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Henri Dunantstraat (Lanaken)
Naar aanleiding van de aanleg van een buffergracht en een terrein voor grondverbetering, werd er een landschappelijk bodemonderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het plangebied bestaat uit zone buffergracht en zone bodemverbetering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Archeologisch vooronderzoek Henri Dunantstraat [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1080739 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.