Gebeurtenis

Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde

thematische inventarisatie, geografische inventarisatie
ID
1216
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1216

Beschrijving

In 2014 werd een externe studie opgeleverd door Trage Wegen vzw met als titel “Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering van erfgoedwaarden”. Aan deze externe studie werd in 2016 binnen het agentschap een vervolgtraject gekoppeld met als doel de bruikbaarheid van de voorgestelde methodologie en het plan van aanpak voor inventariseren van wegen met erfgoedwaarde na te gaan. Voor het uittesten van de methodologie voor het inventariseren van wegen met erfgoedwaarde werd een aantal studiegebieden geselecteerd. Het gaat om de gebieden uit de Landschapsatlas ‘Blaasveldbroek en omgeving’, ‘Ettingebos’, ‘Assebroekse Meersen, Beverhoutsveld en Bergskens’, ‘Vallei van de Nieuwermolenbeek met Vrijthoutbos en Moretteberg’ en ‘Kasteeldomein van Duras en omgeving’. Bijkomend werden ook in Voeren de wegen met erfgoedwaarde geïnventariseerd in functie van de bescherming als cultuurhistorisch landschap.

Per studiegebied werd het wegennet op basis van dezelfde reeks historische kaarten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw geanalyseerd. Er werd een beperkt literatuuronderzoek gevoerd met focus op lokale en/of heemkundige tijdschriften en er werd gezocht naar relevante archiefstukken met vooral aandacht voor figuratieve kaarten. Uitgebreid veldwerk was essentieel om de materiële relicten van wegen terug te vinden en een zicht te krijgen op de landschappelijke context. De geselecteerde wegen met erfgoedwaarde werden opgenomen in de wetenschappelijke Inventaris van het Onroerend Erfgoed.

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Asse (Asse)
Op de Edingsesteenweg leidt tussen twee huizen een kasseiweg naar beneden. Voorbij de woningen gaat de weg over in een onverharde landbouwweg die verder loopt tussen akkerpercelen en uitkomt bij een zijweg op de Terlindenweg. Oorspronkelijk liep deze weg min of meer rechtdoor over de akkers op de plateaurand om rechtstreeks uit te komen bij de Terlindenweg. Deze weg vormde een alternatieve en kortere verbinding tussen de gehuchten Koudertaveerne en Terlinden door dwars door te steken over de dorpsakkers en zo de drukke hoofdwegen te vermijden.


Blaasveld (Willebroek)
Het Blaasveldbroek wordt in het zuidwesten begrensd door een half verharde weg die op de grens loopt tussen het moeras en de achtertuinen van het aangrenzend woongebied. De weg passeert langs de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Veertienbunders en loopt parallel met de Fonteinstraat die naar het Kasteel Blaasveld leidt. De weg sluit aan op de dijk die het kasteeldomein en de gracht in het noordoosten begrenzen.


Blaasveld (Willebroek)
Aan de rand van het Mezenbroek leidt een half verharde weg het broek in. De weg ligt op een dijkje en loopt tussen twee parallelle sloten en een dicht broekbos. Voorbij een open stuk grasland gaat deze weg over in een rechte toegangsdreef met langs weerszijden een rij opgaande zomereiken. De dreef leidt recht naar het Scheyvaertshof waarin een bezoekerscentrum is ondergebracht. Deze weg staat reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en Kabinetskaart van de Ferraris en liep van het Kasteel Blaasveld door het broek naar de hoeve, aangeduid als 'cense'. Het rechte karakter van de dreef en de verbinding met het kasteel doen vermoeden dat het een ontginningshoeve van het kasteel betreft die centraal in het broek werd ingeplant.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Inventarisatie wegen met erfgoedwaarde [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1216 (Geraadpleegd op )