Gebeurtenis

Actualisatie landschapsfiches naar aanleiding van inventaris 2.0

actualisaties
ID
1278
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1278

Beschrijving

Actualisatie van teksten in de landschapsinventaris naar aanleiding van inventaris 2.0.

In eerste instantie is dit gedaan voor de integratie van teksten van gehelen (fiches van beschermde landschappen) binnen gehelen (voormalige ankerplaatsen). Bij de invoer van fiches voor de beschermingsdatabank was er een onevenwicht ontstaan van beschermingen waarvoor wel een inhoudelijke fiche was gemaakt en andere waarvan geen inhoudelijke fiche voor was. Als de bescherming binnen een ander landschappelijk geheel was gelegen bevatten deze fiches vaak dezelfde informatie, wat zorgde voor dubbele informatie in de inventaris. Door deze teksten te integreren werd voorkomen dat deze informatie op verschillende plaatsen werd herhaald.

Later is dit ook gebeurd bij het integreren van twee fiches, die door de integratie van de databanken dubbels waren geworden. Bijvoorbeeld een fiche uit de oude inventaris bouwkundig erfgoed en een fiche uit de oude inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, die beide over hetzelfde object gingen. De twee teksten werden geïntegreerd en slechts een erfgoedobject werd behouden. De integratie van de databanken gaf ook aanleiding tot het opsplitsen van een aantal fiches met meerdere erfgoedelementen. 

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Oedelem (Beernem), Assebroek (Brugge), Oostkamp (Oostkamp)
Dit gebied omvat het voormalige uitgestrekte en thans door talrijke bomenrijen doorsneden Beverhoutsveld met aansluitende graslanddepressie van de Assebroekse Meersen. Het gebied De Bergskes ligt meer verheven op een uitloper van de dekzandrug Maldegem-Stekene. De overgang tussen de dekzandrug en de achterliggende depressie gebeurt bruusk en is goed zichtbaar op het terrein. Ook landschappelijk komt hij goed tot uiting door het contrast tussen het eerder gesloten landschap op de dekzandrug (bebossing) en het half open meersengebied met veel perceelsrandbegroeiing en dominant graslandgebruik. Ver-Assebroek bestond vermoedelijk uit een ringwalsite uit de 11de-12de eeuw, nu staat op de site van het neerhof de kerk en het leenhof.


Geel (Geel), Eindhout, Varendonk, Veerle (Laakdal)
Deze gebied betreft een mooi gesloten valleilandschap, bepaald door de sterk meanderende loop van de Grote Nete in het noorden (Zammels Broek) en de Laak in het zuiden (Trichelbroek), met een landduin tussen beiden. De reliëf- en vochtgradiënt tussen de landduin en lager gelegen alluviale vlakten zorgt voor een gevarieerde vegetatie. De alluviale gronden langsheen de Grote Nete worden van oudsher gebruikt als graasland voor het vee en als hooiland in de zomer en zijn opgedeeld in langgerekte percelen. Het Trichelbroek wordt gekenmerkt door een kleinschalig agrarisch landschap rijk aan hagen en houtkanten. De aanwezigheid van een aantal oudere hoeves, waardevol klein bouwkundig erfgoed en talrijke kleine landschapselementen vervolledigen het landelijk karakter van dit gebied.


Grobbendonk (Grobbendonk), Herentals (Herentals), Vorselaar (Vorselaar)
Het gebied ‘Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ omvat de beekvalleien van de Aa en de Kleine Nete gelegen tussen de dorpskernen van Grobbendonk, Vorselaar en Herentals, het tussen beide rivieren hoger gelegen ‘interfluvium’ en de ten zuiden ervan gelegen gronden van de voormalige Britse militaire basis. De combinatie van de natte, open alluviale beekvalleien met de tussenliggende en aangrenzende hoger gelegen hoofdzakelijk beboste zandgronden zorgt voor een opvallende landschappelijke verscheidenheid. De ondergrond, de bodem, het reliëf en de waterhuishouding liggen aan de basis van dit nog vrij gaaf bewaard Kempisch landschap.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Actualisatie landschapsfiches naar aanleiding van inventaris 2.0 [online], https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1278 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.